RDL 11/2021 - mesures urgents per a la defensa de l’ocupació i la reactivació econòmica. Els ERTO.

08/06/2021

El 28 de Maig es va publicar al BOE el nou Acord social subscrit entre Govern, Patronal i Sindicats per a pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia de la Covid-19.

Donat que la normativa és densa, aquesta primera circular la dedicarem a exposar les mesures aprovades en relació als ERTO, les prestacions de desocupació dels treballadors i altres mesures de caràcter social.

  1. Queden prorrogats de forma automàtica, fins a 30.09.2021, tots els Expedients de Regulació d’Ocupació per força major vigents.

Aquesta mesura implicarà per als treballadors en ERTO els següents beneficis:

a) Continuaran cobrant prestació d’atur fins al 30.09.2021

b) La prestació reconeguda no computarà com a consumida

c) Cobraran durant tot el període el 70% de la base reguladora. És a dir, la prestació no es reduirà al 50% a partir del setè mes en ERTO.

d) Nou període de 6 mesos de salvaguarda del lloc de treball.

e) Accés preferent a formació del SEPE

f) Els treballadors amb contracte temporal inclosos en ERTO suspendran la vigència del contracte.

Les noves exoneracions en les quotes previstes pels sectors crítics o ultraprotegits  d’empreses especialment afectades per la pandèmia i amb una reduïda taxa de recuperació de l’activitat seran les següents:

Empreses de menys de 50 treballadors

Treballadors amb activitat suspesa: 85% de Juny a Agost i 70% el Setembre.

Treballadors reincorporats a l’activitat: 95%

Empreses de més de 50 treballadors

Treballadors amb activitat suspesa: 75% de Juny a Agost i 60% el Setembre.

Treballadors reincorporats a l’activitat: 85%

 

  1. A partir de 01.06.2021 i fins a 30.09.2021 les empreses que no tinguin un ERTO en vigor podran sol·licitar:

 a) ERTO per força major per la impossibilitat de continuar amb l’activitat com a conseqüència de l’adopció de noves mesures restrictives adoptades per Autoritats Nacionals o Estrangeres. En aquests casos, les empreses que s’hagin vist obligades a tancar es podran beneficiar de les següents exoneracions en les quotes a la Seguretat social:

100% en les empreses de menys de 50 treballadors

90% en les empreses de més de 50 treballadors

b) ERTO per força major per limitacions en l’activitat com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per Autoritats Espanyoles. Dins d’aquesta categoria s’enquadrarien les limitacions d’aforament o les restriccions d’horari d’obertura. En aquests casos, i respecte als treballadors inclosos en el nou ERTO, les empreses podran aplicar les següents exoneracions en les quotes a la Seguretat Social:

Com a mesura de flexibilització es manté la possibilitat de passar d’una modalitat d’ERTO a una altra sense necessitat de tramitar nou expedient. Únicament s’exigirà comunicació a l’Autoritat Laboral, als representants dels treballadors i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

c) ERTO per causes econòmiques (ETOP).

 

    3. Les empreses a les quals s’hagi prorrogat o autoritzat un nou ERTO tindran les següents restriccions:

Salvaguarda de l’Ocupació. S’estableix un nou compromís d’activitat de 6 mesos. En el cas en què hi hagués un compromís anterior vigent, el nou començarà a computar quan s’hagi extingit l’anterior.

Prohibició de fer noves contractacions

Prohibició d’hores extraordinàries

Prohibició d’externalitzacions

Prohibició de repartir dividends

 

  1. Es prorroga fins a 30.09.2021 la prohibició de fer acomiadaments objectius per causes econòmiques derivades de la pandèmcia de la Covid-19.

 

  1. Es millora la protecció dels treballadors fixes discontinus en el sentit que s’obliga a les empreses a incorporar a l’ERTO a tots aquells treballadors fixes discontinus que no hagin pogut cridar a l’activitat com a conseqüència de mesures restrictives i de contenció sanitària.