Plans de igualtat i registre retributiu

27/10/2020

El passat 14.10.2020 es van publicar al BOE dos Reals Decrets orientats a garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones en l’àmbit laboral.

 

El Real Decret 902/2020 de IGUALTAT RETRIBUTIVA afecta a totes les empreses, independentment de quina sigui la seva dimensió.  L’objectiu de la normativa és garantir que els treballs de igual valor es retribueixin de la mateixa manera. 

De conformitat amb el principi de transparència retributiva, s’estableix l’obligació de portar un REGISTRE RETRIBUTIU amb els valors mitjos dels salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials de la plantilla, disgregats per sexe i distribuïts per categories professionals o llocs de treball equivalents.

El període temporal de referència serà, amb caràcter general, l’any natural.

En el cas en què la mitjana de les retribucions d’un sexe sigui superior a les de l’altre en un 25% o més, l’empresa haurà de incloure en el Registre salarial una explicació justificant que la diferència  respon a motius no relacionats amb el sexe de les persones treballadores.

Estem a l’espera de la publicació de l’Ordre Ministerial que regularà el procediment de valoració dels llocs de treball.

El Real Decret d’Igualtat retributiva entre dones i homes entrarà en vigor el proper 13.04.2021. Aquesta és la data límit per a que totes les empreses elaborin, i tinguin a disposició dels representants del treballadors i la Inspecció de Treball, el Registre Retributiu.

El Real Decret 901/2020 regula els PLANS DE IGUALTAT que seran obligatoris per a totes les empreses de 50 o més treballadors. Entrarà en vigor el proper 13/01/2021.

La novetat més destacable de la normativa és la modificació del còmput dels treballadors que fan obligatòria la negociació i registre d’un pla de igualtat. Ja no es tindrà en compte la mitjana de la plantilla. Això farà incrementar substancialment el número d’empreses que, en els propers mesos, hauran de implementar un pla de igualtat.

El sistema de càlcul serà el següent:

 • Els treballadors amb contracte a temps parcial es computaran, amb independència de les hores treballades, com 1 persona més.
 • També s’hauran de tenir en compte els contractes temporals extingits en els 6 mesos anteriors a la data del còmput. Cada 100 dies treballats es consideraran com 1 persona més.
 • El còmput de treballadors, a efectes de determinar si s’ha de negociar o no un pla de igualtat, es farà el 30 de Juny i el 31 de Desembre de cada any.

Un cop assolit el llindar de 50 treballadors, en el termini màxim de 3 mesos, l’empresa haurà de constituir la comissió negociadora en la que participaran de forma paritària empresa i representants dels treballadors/es. Les empreses que no tinguin representants legals dels treballadors constituiran la comissió negociadora amb els Sindicats més representatius del seu sector d’activitat.

El Pla de Igualtat s’haurà d’aprovar i presentar al Registre habilitat a l’efecte en el termini màxim de 1 any a comptar des de la data de inici de les negociacions.

El període de vigència no podrà ser superior a 4 anys.

Els plans de igualtat vigents en el moment de l’entrada en vigor de la nova normativa s’hauran d’adaptar, previ procés negociador, en el termini màxim de 1 any (13/01/2022).

Les empreses que hagin negociat i tinguin registrat el Pla de Igualtat podran obtenir del Ministeri de Igualtat el distintiu de Igualtat en l’empresa.

El contingut mínim dels Plans de Igualtat serà el següent:

 • Procés de Selecció i contractació de la plantilla
 • Classificació professional
 • Formació
 • Promoció professional
 • Condicions de treball i Auditoria Salarial
 • Mesures de conciliació
 • Mesures per a evitar la menor representació femenina
 • Retribucions
 • Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe
 • Nomenament d’una comissió de vigilància i seguiment en la que participaran de forma paritària representants de l’empresa i dels treballadors. En la mesura en què sigui possible tindrà una composició equilibrada d’homes i dones.

Tot l’equip d’Economia Sensible, SL estarà a la vostra disposició per a resoldre qualsevol tipus de dubte o consulta addicional.