Millora en les cobertures

20/12/2017

Mesures relatives a millorar les cobertures del treballadors autònoms

El 25 d’octubre passat es va publicar al BOE la Llei de reformes urgents del treball autònom. Donat que la normativa és molt densa, l’anirem desglossant de mica en mica.

 

Avui ens centrarem a analitzar les mesures relatives a millorar les cobertures dels treballadors autònoms que tenen per objectiu la progressiva equiparació de la protecció social d’ambdós col·lectius (autònoms i treballadors que cotitzen al règim general de la Seguretat Social per compte aliè).

 

Les principals novetats són:

 

  1. Cobertura dels accidents in itinere. Malgrat que els treballadors autònoms que cotitzen per contingències professionals ja disposen de la cobertura per accident de treball, durant la qual cobren el 75% de la base de cotització, la llei sempre havia exclòs explícitament  els accidents in itinere (aquells que es produeixen en el camí d’anar o tornar de la feina al domicili particular). Amb la nova legislació, a partir del dia 26.10.2017, els treballadors que cotitzin per contingències professionals ja tindran inclosa la cobertura per accident in itinere sempre que el centre de treball no coincideixi amb el seu habitatge.

 

  1. Compatibilitat del treball per compte propi amb la percepció del 100% de la pensió de jubilació. Fins ara l’autònom que decidia jubilar-se activament només podia rebre el 50% de la pensió de jubilació. Amb la nova regulació, a partir del 26.10.2017, sempre que s’acrediti tenir contractat almenys  un treballador per compte aliè, es tindrà dret a percebre el 100%.

 

  1. Bonificació del 100% de la quota a la Seguretat Social durant els descansos de maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs i/o la lactància natural.

 

  1. Millora de la cotització en cas de pluriactivitat. Els treballadors que decideixin donar-se d’alta com a autònoms i ho compatibilitzin amb una feina remunerada per compte aliè, podran optar per reduir la seva base de cotització en el règim d’autònoms en els trams següents:

 

  • Si la seva jornada laboral és inferior al 50% podran optar per una base de cotització del 50% de la base mínima durant els primers 18 mesos d’activitat i del 75% durant els 18 mesos següents.
  • Si la seva jornada al règim general és igual o superior al 50%, la base de cotització podrà ser del 75% durant els primers 18 mesos i del 85% durant els 18 mesos següents.

 

Per altra banda, en el cas en què la suma de les dues cotitzacions (règim general i règim d’autònom) superi el màxim legal, la TGSS procedirà a retornar, d’ofici, al treballador autònom el 50% de l’excés.

 

L’aplicació d’aquesta mesura és incompatible amb qualsevol altra bonificació o reducció.