REIAL DECRET LLEI 5/2023 - MESURES FISCALS I ECONÒMIQUES

12/07/2023
 1. Aprovació ajuda directa extraordinària i temporal per a empreses de transport per carretera que no s’hagin pogut beneficiar de la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs. L’import de l’ajuda es determinarà atenent al número i tipus de vehicles.
 2. S’amplia fins al 30.09.2023 la reducció de 0,10 €/litre en els hidrocarburs de les empreses de transports que siguin beneficiàries de la devolució parcial. A partir de 1 d’Octubre fins a 31.12.2023, la reducció serà de 0,05 €/litre.
 3. Es prorroga la reducció de l’IVA dels productes de primera necessitat fins a 12.2023 segons el següent detall:
     • 0%: Pa, farina, ous llet, formatges fruites, verdures, llegums, tubercles i cereals. (El tipus tornarà al 4% a partir de Novembre de 2023 si la inflació subjacent del mes de Setembre és inferior al 5,5%).
     • 5%: Oli i pasta. (El tipus tornarà al 10% a partir de Novembre de 2023 si la inflació subjacent del mes de Setembre és inferior al 5,5%).
 1. Les empreses beneficiàries de les ajudes directes per l’augment de costos energètics no podran justificar acomiadaments objectius per aquesta causa fins a 31.12.2023.
 2. A fi i efecte de promoure l’adquisició de vehicles elèctrics, es crea una deducció del 15% en l’IRPF per l’adquisició d’un vehicle elèctric nou. La deducció estarà activa fins al 31 de Desembre de 2024 i la base màxima per a practicar la deducció és de 20.000 € (valor del vehicle incloses despeses i tributs descomptant les possible ajudes públiques). S’exclouen expressament de la deducció els vehicles afectes a una activitat econòmica.
 3. Deducció del 15% en l’IRPF per a la instal·lació en domicili particular de sistema de recarrega de bateries per a vehicles elèctrics no afectes a una activitat econòmica. La base màxima anual de la deducció serà de 4.000 €. No donaran dret a practicar deducció les quantitats pagades en efectiu.
 4. En cas que amb posterioritat a l’adquisició, el vehicle o la instal·lació del sistema de recarrega es vinculin a una activitat econòmica, el contribuent perdrà el dret a la deducció practicada.
 5. Amortització accelerada en l’Impost de Societats de vehicles elèctrics nous afectes a una activitat econòmica, així com als sistema de recarrega que entrin en funcionament en els anys 2023, 2024 i 2025. El coeficient d’amortització es podrà multiplicar per 2.
 6. Aprovació d’una línia d’avals per a la cobertura parcial per compte de l’Estat del finançament per a l’adquisició del primer habitatge habitual per a joves de fins a 35 anys i famílies amb fills menors a càrrec.
 7. Ajudes directes per al sector agrícola i pesquer per a compensar costos derivats dels increments de hidrocarburs, fertilitzants, llavors i pinsos.

Tot l’equip d’Economia Sensible estarà a la vostra disposició per a resoldre qualsevol tipus de dubte o consulta addicional.