REIAL DECRET LLEI 5/2023 - NOVES MESURES DE CARÀCTER SOCIAL

05/07/2023

El passat 29.06.2023, davant la persistència de les conseqüències de la guerra d’Ucraïna, el Govern va aprovar el Reial Decret 5/2023 que prorroga mesures fiscals i socials inicialment previstes i n’aprova de noves per a protegir a les empreses i col·lectius més vulnerables.

Donat que la normativa és densa, aquesta primera circular la dedicarem a  exposar les mesures de caràcter laboral i social. En una segona entrega, detallarem les mesures de caràcter econòmic i fiscal.

MESURES DE CONCILIACIÓ FAMILIAR

 1. La reducció de jornada per guarda legal es podrà fer extensiva a cònjuge, parella de fet o familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat sempre i quan s’acrediti que aquestes persones no poden valer-se per si mateixes i no desenvolupen activitat retribuïda.
 2. S’amplia el dret a sol·licitar adaptacions en la jornada laboral a tots aquells treballadors que hagin de tenir cura de fills majors de 12 anys, cònjuge o parella de fet i familiars per consanguinitat fins a segon grau que no puguin valer-se per si mateixos i que convisquin en el mateix domicili. Rebuda la petició, l’empresa obrirà un procés de negociació d’un màxim de 15 dies per a intentar arribar a un acord amb el treballador. La resolució de l’empresa haurà de ser per escrit i motivada. Les discrepàncies, seran dirimides per la Jurisdicció Social.
 3. Tindran dret a 15 dies naturals de permís retribuït les parelles de fet degudament inscrites en els Registres habilitats a l’efecte.
 4. Tots els treballadors podran gaudir de 5 dies de permís retribuït per accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, de cònjuge, parella de fet o familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.
 5. 2 dies per defunció de cònjuge, parella de fet o familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan per aquest motiu sigui necessari un desplaçament, el permís s’ampliarà a 4 dies.
 6. Lactància. Quan ambdós progenitors exerceixen el dret a lactància, podran estendre la seva durada dels 9 fins als 12 mesos, tot i que el salari es reduirà en la mateixa proporció que la jornada, un cop el nadó hagi complert els 9 mesos d’edat.
 7. Dret a reducció de jornada d’almenys el 50% als treballadors que tinguin al seu càrrec fills menors afectats per càncer o per qualsevol altre malaltia greu que impliqui ingrés hospitalari de llarga durada. La reducció de jornada es podrà mantenir fins que el fill complexi 23 anys o 26 en el cas de poder acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 65%. La reducció de jornada implica també la reducció de salari.
 8. Absències per força major per malaltia o accident de familiars. Les hores d’absència que siguin equivalents a 4 dies/any seran retribuïdes. La resta es descomptaran o s’hauran de recuperar.
 9. Excedències. Es preveu excedència de fins a 2 anys per a atendre cònjuge, parella de fet o familiar de fins a segon grau de consanguinitat o afinitat que no pugui valer-se per si mateix i no desenvolupi activitat retribuïda. Durant el primer any el treballador tindrà reserva del seu lloc de treball. Transcorregut aquest termini, la reserva serà per un lloc de treball de grup professional o categoria equivalent. En l’excedència per guarda legal de fill menor de 12 anys, la reserva al mateix lloc de treball s’estendrà als 15 mesos en cas de família nombrosa de categoria general i fins als 18 mesos en cas de categoria especial.
 10. Ampliació del permís de maternitat/paternitat en 2 setmanes més en cas de naixement de fill amb discapacitat o part múltiple (1 setmana per cada progenitor).
 11. Creació d’un nou permís parental de fins a 8 setmanes contínues o discontínues per tenir cura de fill menor de 8 anys.
 12. Es presumirà nul l’acomiadament dels treballadors en els següents supòsits:

a) Durant els períodes de suspensió del contracte per maternitat/paternitat, risc durant l’embaràs o la lactància natural, permís parental o malalties causades per embaràs, part o lactància.

b) Treballadores embarassades i víctimes de violència de gènere.

c) Treballadors reincorporats al lloc de treball un cop finalitzada la suspensió del contracte per maternitat/paternitat fins que el nadó compleixi els 12 mesos.

 1. Les indemnitzacions per acomiadament en els casos de reducció de jornada per  guarda legal es calcularan sense tenir en consideració la reducció de jornada

MESURES DE CARÀCTER SOCIAL

 1. Suspensió fins a 31 de Desembre de 2023 dels procediments de desnonament per a persones vulnerables sense alternativa habitacional.
 2. Aprovació de compensacions per als propietaris que s’hagin vist afectats per les suspensions de desnonaments. Les sol·licituds es podran presentar fins a 31.12.2024 i la compensació consistirà en el valor mitjà dels lloguers dels immobles de la zona més les despeses corrents assumides pel propietari.
 3. Regulació del dret a l’oblit de pacients oncològics i VIH. Un cop transcorreguts 5 anys des de la finalització del tractament sense recaiguda posterior, aquestes persones no podran ser discriminades en la contractació d’assegurances sanitàries o de vida i no estaran obligades a declarar aquets antecedents en el qüestionari de salut.

Fins aquí les novetats en l’àmbit laboral i social. En breu us farem arribar resum de les mesures aprovades en matèria fiscal i tributària.