Reial Decret Llei 2/2021 de reforç i consolidació de mesures en defensa de l’ocupació.

01/02/2021

El 27 de Gener es va publicar al BOE el nou Acord social subscrit entre Govern, Patronal i Sindicats per a pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia de la Covid-19.

Donat que la normativa és densa, aquesta primera circular la dedicarem a exposar les mesures aprovades en relació a les prestacions o ajudes per al col·lectiu de treballadors autònoms.

Amb vigència del 1 de Febrer de 2021 fins al 31 de Maig de 2021, s’aproven les següents prestacions:

1. Prestació per suspensió total de l'activitat: Dirigida a aquells treballadors autònoms que vegin suspesa tota la seva activitat a conseqüència d'una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID 19

a) S’ha de sol·licitar dins els 21 dies següents a l’entrada en vigor de la mesura que obliga a suspendre l’activitat i, com a màxim, es cobrarà fins al 31 de Maig de 2021.

b) La quantia és, amb caràcter general,  del 50% de la base mínima de cotització: 472,20 € mensuals. Però s'incrementarà un 20% (566,64 €) si l'autònom és membre d'una família nombrosa, els únics ingressos de la qual depenguin de l’activitat suspesa, i es reduirà fins als 377,76 € si tenen dret a prestació dos o més membres de la unitat familiar.

c) Mentre es tingui dret a la prestació, l’autònom estarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social.

d) És compatible amb el treball per compte aliena, sempre que el sou rebut no superi 1’25 vegades el Sou Mínim Interprofessional.

e) Són requisits per accedir a la prestació, estar donat d’alta i al corrent de pagament de les quotes en el règim especial de treballadors autònoms.

2. Pròrroga de la Prestació compatible amb l'activitat per compte pròpia: S’ha de sol·licitar dins els 21 primers dies del mes de Febrer i es cobrarà sempre i quan es compleixin els següents requisits:

a) Reducció de la facturació en el primer semestre de 2021 del 50% en relació a la del segon semestre de 2019.

b) Rendiments nets computables en el primer semestre de 2021 no superiors a 7980 €.

És compatible també amb el treball per compte aliena sempre i quan la suma dels ingressos nets de les dues activitats no superi 2,2 vegades el SMI.

La quantia serà del 50% de la base mínima: 472,20 € mensuals.

3. Prestació extraordinària per baixos ingressos: S’aprova per donar cobertura a aquells autònoms que no compleixin els requisits per a accedir a les anteriors prestacions. També s’ha de sol·licitar dins els primers 21 dies del mes de Febrer i les condicions per accedir-hi són:

a) Acreditar alta en el règim d’autònoms anterior a l’1.04.2020

b) Al corrent de pagament en les quotes

c) Rendiments en el primer semestre de 2021 inferiors a 6650 €

d) Rendiments en el primer semestre de 2021 inferiors als del primer trimestre de 2020.

És compatible amb ingressos per compte d'altri de 1,25 vegades el SMI.

La quantia serà de 472,20 € mensuals i durant el temps de percepció, l’autònom estarà exonerat del pagament de les quotes a la Seguretat Social.

4. També es prorroga, la prestació per a autònoms de temporada, que és del 70% de la base mínima (661,08 €) i requereix no tenir ingressos superiors a 6650 euros en el primer semestre de 2021. La pròrroga s’haurà de sol·licitar dins els primers 21 dies del mes de Febrer.

Donat que la major part de les prestacions s’han de sol·licitar en base a una estimació dels ingressos, totes les prestacions reconegudes es revisaran, d’ofici, a partir del 01.09.2021. Si es comprova que no es complien els requisits, el treballador autònom estarà obligat a retornar totes les quantitats indegudament percebudes.

 

Tot l’equip d’Economia Sensible estarà a la vostra disposició per a resoldre qualsevol tipus de dubte o consulta addicional.