Reial Decret Llei 13/2022. Nou sistema de cotització dels autònoms i millora de la protecció per cessament d’activitat.

28/07/2022

El 27 de Juliol es va publicar al BOE el nou Acord social subscrit entre Govern, Patronal i Sindicats per a establir nou sistema de cotització per als treballadors autònoms i millores en la protecció de la prestació per cessament d’activitat.

Donat que la normativa és densa, aquesta primera circular la dedicarem a exposar les mesures aprovades en relació amb el nou sistema de cotització per ingressos reals que entrarà en vigor a partir de l'1 de gener del 2023.

Aquest nou sistema implica noves obligacions per als treballadors autònoms que, cada principi d’any, hauran de comunicar a la Seguretat Social la previsió dels seus ingressos nets anuals. La previsió es podrà variar fins a un màxim de 6 vegades a l’any.

Per tal que la TGSS pugui comprovar que els ingressos comunicats pel treballador autònom es corresponen amb la realitat, tots els treballadors per compte propi, independentment dels seus ingressos, estaran obligats a presentar la declaració de la Renda. D’aquesta manera, amb el creuament de dades fiscals, la TGSS podrà avaluar si el treballador ha cotitzat per sobre o per sota del que li corresponia. Si ha cotitzat per sota del seu llindar d’ingressos la TGSS emetrà un butlletí de cotització addicional per la diferència. Per contra, si ha cotitzat per sobre, iniciarà, d’ofici, expedient de devolució per la quantitat ingressada de més.

La fórmula per a calcular els ingressos nets és la següent:

AUTÒNOM PERSONA FÍSICA: (Ingressos – despeses deduïbles) – 7%

AUTÒNOM SOCIETARI: (Ingressos – despeses deduïbles) - 3% . Per a l’any 2023 la base mínima dels autònoms societaris es fixa en 1.000 € mensuals.

AUTÒNOM COL·LABORADOR: La base mínima serà la mateixa que s’estableixi cada any per al règim general de la Seguretat Social.

Com que la cotització anual es basa en simples previsions per part de l’autònom, tant les bases com les quotes anuals tindran el caràcter de provisionals. No esdevindran definitives fins l’any següent, un cop l’AEAT comuniqui a la TGSS els ingressos reals obtinguts durant l’exercici pel treballador autònom. Si les previsions no eren correctes, la TGSS procedirà a fer les regularitzacions de bases i quotes que corresponguin.

Amb aquest nou sistema desapareixen els límits per la cotització mensual dels treballadors majors de 47 anys.

Per altra banda, tots aquells autònoms que durant l’any 2022 hagin cotitzat per una base superior a la que els correspondria en 2023, podran mantenir, si així ho volen, la del 2022.

Les bases i quotes per al 2023 estaran en funció de 15 trams d’ingressos. Dins el seu tram, cada autònom podrà triar la seva cotització entre una base mínima i una de màxima. Us detallem la taula i les quotes en el quadre adjunt:

Tots els treballadors per compte propi que en aquests moments estiguin d’alta en el règim d’autònoms hauran de comunicar a la TGSS, per mitjans telemàtics, la seva previsió d’ingressos nets per al 2023 abans del 31 d’Octubre del 2023. Fins que no es comuniqui aquesta dada continuaran cotitzant per la mateixa base del 2022.

Si la base cotitzada pel treballador autònom està per sota de la base mínima del seu tram d’ingressos, la TGSS durant l’any 2024 farà la regularització de les bases i quotes i reclamarà la diferència.

Si la base cotitzada pel treballador autònom és superior a la base màxima del seu tram d’ingressos, la TGSS farà la devolució que correspongui d’ofici a no ser que el treballador renunciï a la devolució. En aquest cas, les bases provisionals esdevindran definitives. En cap cas, es permetrà que la base de cotització sigui superior a la del mes de Desembre de 2022.

Els autònoms en situació de pluriocupació que cotitzin, al mateix temps, al règim general (com a treballadors per compte aliè) i al règim d’autònoms tindran dret a la devolució del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions superin la quantia màxima establerta cada any a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

Els pensionistes de jubilació que es mantinguin d’alta en el règim especial de treballadors autònoms només cotitzaran per la prestació d’incapacitat temporal, accident de treball i pel coeficient de solidaritat del 9%.

Els treballadors per compte propi seran responsables subsidiaris del pagament de les quotes d’autònoms dels seus col·laboradors familiars. De la mateixa manera, les Cooperatives de treball associat respondran subsidiàriament del pagament de les quotes dels seus socis.

Els Consellers i Administradors de Societats no estaran obligats a cotitzar per les contingències de cessament d’activitat i FOGASA.

Es manté per els anys 2023 a 2025 la tarifa plana per aquells treballadors que es donin d’alta d’ autònoms per primera vegada o que no ho hagin estat en els darrers 2 anys. La quota mensual durant els 12 primers mesos es fixa en 80 €.

Tot l’equip d’Economia Sensible estarà a la vostra disposició per a resoldre qualsevol tipus de dubte o consulta addicional.