Reial Decret Llei 13/2022. Nou sistema de cotització dels autònoms i millora de la protecció per cessament d’activitat. (Part II)

16/08/2022

El 27 de Juliol es va publicar al BOE el nou Acord social subscrit entre Govern, Patronal i Sindicats per a establir nou sistema de cotització per als treballadors autònoms i millores en la protecció de la prestació per cessament d’activitat.

 

Donat que la normativa és densa, vam dedicar la primera circular a exposar les mesures aprovades en relació al nou sistema de cotització per ingressos reals. En aquesta detallarem les millores en la protecció del col·lectiu dels treballadors autònoms.

A partir de 2023 l’accés a les prestacions per cessament d’activitat estaran condicionades a una cotització mínima en el règim especial d’autònoms de 12 mesos dins els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.

Fins ara només existia la prestació per cessament total de l’activitat, temporal o definitiva, que consistia en el pagament del 70% de la base de cotització i la subvenció íntegra de les quotes d’autònoms. La nova normativa incorpora la prestació per cessament parcial de l’activitat. També estén l’accés a autònoms societaris i socis de cooperatives de treball associat.

Les prestacions són incompatibles amb qualsevol altre activitat (per compte pròpia o aliena) i s’accedeix per causes econòmiques, tècniques o de producció quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

 • Pèrdues anuals superiors al 10%

 • Execucions judicials o administratives per deutes que comportin almenys el 30% dels ingressos de l’exercici econòmic anterior.

 • Declaració judicial de concurs.

En funció del temps de cotització acreditat la durada de la prestació serà d’un mínim de 3 mesos i un màxim de 24.

 

El Real Decret, a més, estableix 4 noves modalitats de prestació:

 1. Prestació per cessament parcial de l'activitat per causes econòmiques, tècniques organitzatives o de producció: Es cobra el 50% de la base de cotització i es subvenciona el 50% de les quotes d’autònoms. Els requisits per accedir-hi són:

 1. Amb treballadors a càrrec: Suspensió del 60% dels contractes de la plantilla o reducció del 60% de la jornada de tots els treballadors de l’empresa.

 2. Sense treballadors a càrrec: Acreditar deutes exigibles amb creditors que superin el 150% dels ingressos o vendes dels dos trimestres anteriors a la sol·licitud.

En ambdós casos, els rendiments nets mensuals del treballador autònom no poden estar per sobre del Salari Mínim Interprofessional i ha d’haver patit una davallada d’ingressos del 75% en els dos trimestres previs anteriors a la sol·licitud.

 

 1. Prestació per cessament parcial a causa de força major. També es cobra a raó del 50% de la base de cotització i es subvenciona el 50% de la quota d’autònoms. Els requisits per accedir-ho són:

 • Declaració d’emergència decretada per una Autoritat Pública

 • Davallada d’ingressos del 75% en relació al mateix període de l’any anterior.

 • Ingressos mensuals del treballador autònom inferiors al Salari Mínim Interprofessional.

Si la força major exigeix un cessament total de l’activitat, la prestació es cobrarà a raó del 70% de la base de cotització i les quotes d’autònom estaran íntegrament subvencionades.

 

 1. Prestació per nous ERTO derivats de situacions de crisis cícliques. En aquest cas no s’exigeix període mínim de cotització prèvia i la prestació no consumirà temps de cotització.

Els requisits per accedir-hi són:

 • Si l’autònom té treballadors, haver tramitat ERTO de suspensió o reducció de jornada que afecti com a mínim al 75% de la plantilla i estar al corrent en el pagament de salaris.

 • Reducció d’ingressos en els dos trimestres anteriors a la sol·licitud del 75%.

 • Els rendiments nets de l’activitat no han de superar el Salari Mínim Interprofessional.

La prestació serà del 50% de la base reguladora i es subvencionarà el pagament del 50% de la quota mensual d’autònoms. La durada màxima serà de 3 mesos prorrogables fins a 12 i s’exigeix mantenir l’activitat un mínim de 6 mesos després d’haver finalitzat l’ajuda.

 

 1. Prestació per nous ERTO de crisis sectorials. Els requisits són els mateixos que els de la prestació anterior però en aquest cas sí s’exigeix una cotització mínima prèvia de 12 mesos.

L’ajuda consistirà en un pagament únic del 70% de la base que s’haurà d’invertir en la reorientació professional del treballador autònom que haurà d’aportar un pla de requalificació i un nou projecte d’activitat. Les quotes d’autònoms estaran subvencionades en un 50%.

Són requisits comuns a totes les prestacions estar donat d’alta i al corrent de pagament de les quotes en el règim especial de treballadors autònoms.

 

Tot l’equip d’Economia Sensible estarà a la vostra disposició per a resoldre qualsevol tipus de dubte o consulta addicional.