Real Decret Llei 16/2022. Nova regulaci贸 R猫gim Especial de la Llar 馃彔

20/09/2022

El 8 de Setembre es va publicar al BOE la nova regulaci贸 del r猫gim de la llar per a la millora de les condicions de treball i seguretat del personal dom猫stic.

Les principals novetats que es recullen s贸n:

 1. Prestaci贸 per Desocupaci贸. A partir de 1 d鈥橭ctubre de 2022 tots els treballadors de la llar que es trobin en situaci贸 legal de desocupaci贸 podran accedir a la prestaci贸 igual que qualsevol altre treballador per compte aliena. A partir de 1 d鈥橭ctubre de 2022 s鈥檃fegir脿 una cotitzaci贸 addicional del 6,05% (5% a c脿rrec de l鈥檈mpleador i 1,05% a c脿rrec del treballador) per a la cobertura d鈥檃questa conting猫ncia.
 1. Cobertura de Garantia Salarial. El Fons de Garantia Salarial (FOGASA) assumir脿 el pagament de les n貌mines i les indemnitzacions en els casos d鈥檌nsolv猫ncia dels titulars de la llar familiar. A partir de 1 d鈥橭ctubre de 2022 s鈥檃fegir脿 una cotitzaci贸 addicional del 0,2% a c脿rrec de l鈥檈mpleador.
 1. S鈥檈limina la figura del desistiment com a forma d鈥檈xtinci贸 de la relaci贸 laboral. A m茅s de les causes d鈥檃comiadament aplicables a tots els treballadors s鈥檃fegeixen les seg眉ents:
   • Disminuci贸 dels ingressos de la unitat familiar o augment sobrevingut de les despeses
   • Modificaci贸 substancial de les necessitats de la unitat familiar
   • Comportament del treballador que justifiqui la p猫rdua de confian莽a

En aquests casos la indemnitzaci贸 ser脿 de 12 dies per any de servei amb el l铆mit de 6 mensualitats.

Si la durada de la relaci贸 laboral ha superat els 12 mesos s鈥檋aur脿 de donar al treballador un preav铆s de 20 dies. En cas contrari, el preav铆s ser脿 de nom茅s 7 dies. En tots els casos s鈥檈xigeix comunicaci贸 escrita i posada a disposici贸 de la indemnitzaci贸.

Durant el temps de preav铆s, el treballador podr脿 gaudir de una llic猫ncia de 6 hores setmanals amb la finalitat de trobar una altra feina.

 1. Supressi贸 de la possibilitat que els empleats que treballin menys de 60 hores al mes puguin assumir el pagament i gesti贸 de les seves cotitzacions a la Seguretat Social. A partir de 01.01.2023 els empleadors que es trobin en aquestes circumst脿ncies hauran de comunicar a la Seguretat Social n煤mero de compte i salari abonat al treballador per a que la TGSS pugui calcular i domiciliar el pagament de les seves quotes.
 1. En abs猫ncia de pacte escrit, el contracte es presumir脿 celebrat per temps indefinit i a jornada completa.
 1. Per desenvolupament reglamentari s鈥檈stablir脿 un sistema de Prevenci贸 de Riscos Laborals per a la protecci贸 de la salut dels empleats de la llar.

Tot i que les noves cotitzacions per desocupaci贸 i garantia salarial entren en vigor a partir del mes d鈥橭ctubre de 2022, la TGSS encara no t茅 implementades les modificacions en el sistema inform脿tic. Per tant, les quotes es liquidaran en rebut a part i sense rec脿rrec, un cop actualitzat el sistema a la nova normativa.

Per a que aquestes cotitzacions no suposin un sobreesfor莽 econ貌mic per a les llars familiars, d鈥橭ctubre a Desembre de 2022 s鈥檃plicar脿 una bonificaci贸 del 80% a la cotitzaci贸 addicional dels empleadors per a la cobertura de les noves conting猫ncies.

A partir de 01.01.2023 les noves bases de cotitzaci贸 es distribuiran en 8 trams en funci贸 de les retribucions mensuals. Seran les seg眉ents:

Per a calcular les quotes, a les bases de cotitzaci贸 s鈥檃plicaran els seg眉ents percentatges:

 • Conting猫ncies comunes: 28,30% (23,60% a c脿rrec de l鈥檈mpleador i 4,70% a c脿rrec del treballador). A la quota de l鈥檈mpleador s鈥檃plica una bonificaci贸 del 20%.
 • Accident de Treball: 1,50% a c脿rrec de l鈥檈mpleador
 • Desocupaci贸: 6,05% (5% a c脿rrec de l鈥檈mpleador i 0,5% a c脿rrec del treballador).
 • FOGASA: 0,20% a c脿rrec de l鈥檈mpleador.

Tot l鈥檈quip d鈥橢conomia Sensible estar脿 a la vostra disposici贸 per a resoldre qualsevol tipus de dubte o consulta addicional.