Novetats per als autònoms

17/11/2017

Principals novetats de l’esperada llei de Reformes Urgents del Treball Autònom.

El passat 25 d’Octubre de 2017 es va publicar al BOE l’esperada llei de Reformes Urgents del Treball Autònom amb el doble objectiu de, en primer terme, potenciar l’autoocupació i l’emprenedoria i, en segon terme, millorar les possibilitats de creixement i supervivència del teixit empresarial ja existent format pel col·lectiu de petits treballadors autònoms.

Tot seguit resumim i classifiquem les principals novetats introduïdes per la nova legislació:

MESURES PER ALS NOUS AUTÒNOMS:

 1. Els emprenedors que decideixin donar-se d’alta com a autònoms, a partir del proper 01.2018 i que no hagin cotitzat en aquest règim en els darrers dos anys o tres (si ja han gaudit d’algun tipus de bonificació anteriorment) tindran dret a l’aplicació de la tarifa plana en la cotització a la seguretat social durant un període de 24 mesos segons els següents barems:
 • 50 € durant els primers 12 mesos d’activitat
 • Reducció del 50% de la quota durant els 6 mesos següents
 • Reducció del 30% durant els darrers 6 mesos.

Si el treballador que emprèn és menor de 30 anys o dona menor de 35 gaudirà d’una bonificació addicional en la quota del 30% durant 12 mesos més (en total 36 mesos de bonificació).

 1. Les dones que reemprenguin l’activitat autònoma en el termini dels dos anys següents al cessament per maternitat, adopció o guarda legal tindran dret a l’aplicació de la tarifa plana de 50 € mensuals durant un període de 12 mesos.

 2. Les altes i les baixes al règim especial de treballadors autònoms (fins a 3 dins el mateix any natural) tindran efectes des del dia en què es sol·licitin. Les quartes i successives ho seran el primer dia (altes) o l’últim dia del mes en què es tramitin (baixes).

 

 1. Els treballadors que causin alta per primera vegada en el règim d’autònoms i estiguin en situació de pluriactivitat per compatibilitzar el treball autònom amb un contracte per compte aliena, podran optar per reduir la base de cotització en els següents trams:

 

 • Si la seva jornada laboral és inferior al 50% podran optar per una base de cotització al règim d’autònoms del 50% de la base mínima durant els primers 18 mesos i del 75%  durant els 18 mesos següents.
 • Si la seva jornada al règim general és igual o superior al 50%, la base de cotització podrà ser del 75% durant els primers 18 mesos i del 85% durant els 18 mesos següents.

L’aplicació d’aquesta mesura és incompatible amb qualsevol altre bonificació o reducció.

 

MESURES PER A TOT EL COL.LECTIU DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

A) MILLORES DE CARÀCTER ADMINISTRATIU

 

 1. A partir de 01.01.2018 els recàrrecs per ingrés fora de termini es redueixen a la meitat (10%) si la situació es regularitza durant el primer mes. La mesura és aplicable al rebut d’autònoms i a les cotitzacions mensuals a la seguretat social de les empreses pels seus treballadors.

 2. En els supòsits de pluriactivitat la TGSS retornarà, d’ofici al treballador autònom, en el cas en què tingui dret, el 50% de l’excés de la cotització. Per tant, ja no s’haurà de sol·licitar.
 3. A partir de 01.01.2018, a fi i efecte de poder ajustar la base de cotització al volum d’ingressos reals de l’activitat, es permetrà modificar fins a 4 vegades a l’any la base de cotització.

 

B) MESURES PER FACILITAR LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL

 

 1. Per a fomentar la conciliació de la vida familiar i laboral dels treballadors autònoms es bonificarà el 100% de la seva quota per contingències comunes quan es vegin en la necessitat de contractar a un treballador per tal de poder atendre a fill menor de dotze anys o a familiar, fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, en situació de dependència. La bonificació tindrà una durada màxima de 12 mesos i es condicionarà a:
  • El manteniment del lloc de treball del treballador contractat
  • Mantenir–se d’alta com a treballador autònom com a mínim fins als 6 mesos posteriors a la finalització de la bonificació.

 

 1. Bonificació del 100% de la quota d’autònoms durant els descansos per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs i la lactància natural.

 

C) AJUDES I BONIFICACIONS A LA CONTRACTACIÓ

 

 1. Bonificació del 100% de la quota per contingències comunes quan l’autònom contracti indefinidament a cònjuge, fills  i familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat durant un període de 12 mesos. Per a poder-se acollir a aquesta bonificació s’exigeix:

 

 • Que no s’hagi acomiadat improcedentment a cap treballador en els 12 mesos immediatament anteriors a la contractació.
 • Que els contractes amb els familiars es mantinguin, com a mínim, els 6 mesos posteriors a la finalització de la bonificació.

 

 1. Es permet que els autònoms puguin contractar com a treballadors per compte aliena els fills menors de 30 anys, o majors amb dificultats especials de inserció laboral. Quedarà exclosa la cobertura per desocupació.

 

 1. Bonificació per als familiars que es donin d’alta en el règim d’autònoms com a col·laboradors. Sempre i quan els familiars, fins a segon grau d’afinitat o consanguinitat, no hagin estat donats d’alta com a treballadors autònoms en els 5 anys immediatament anteriors, tindran dret a les següents bonificacions:

 

 • 50% de la quota durant els primers 24 mesos d’activitat
 • 25% de la quota durant els 6 mesos següents

Per primera vegada en la nostra legislació s’equipara la parella de fet a cònjuge. Per tant, les parelles de fet del treballador autònom també podran gaudir d’aquesta bonificació sempre i quan s’acrediti:

 • Convivència mínima de 5 anys
 • Certificació de la inscripció en el registre de parelles de fet o presentació del document públic de constitució.

 

D) MILLORA EN LES COBERTURES

 

 1. Es millora la cobertura dels accidents de treball incloent expressament els ocorreguts in itinere , patits anant o tornant del lloc de treball, sempre i quan el centre de treball no coincideixi amb el domicili habitual.

 

 1. A partir del 25.10.2017 es permet compatibilitzar l’activitat per compte pròpia amb la percepció del 100% de la pensió de jubilació sempre i quan s’acrediti tenir contractat almenys a un treballador per compte aliena.

 

E) MILLORES FISCALS

Es consideraran despeses fiscalment deduïbles les següents:

 • Primes d’assegurança per malaltia de l’autònom, el seu cònjuge i fills menors de 25 anys que hi convisquin. El límit màxim de la deducció serà de 500 € per persona.
 • 30% de les despeses de subministraments (aigua, gas, electricitat, telefonia i internet) que corresponguin respecte a la part proporcional  de l’habitatge habitual de l’autònom afecte a l’activitat
 • Despeses de manutenció sempre i quan es produeixin en establiments de restauració i s’abonin per un mitjà de pagament electrònic. El límit és de 26,67 €/dia en territori nacional i 48,08 €/dia a l’estranger.

 

S’han quedat en el tinter altres esperades mesures com l’extensió de la tarifa plana als treballadors societaris que s’hagin donat d’alta en el règim d’ autònoms com a conseqüència de ser socis i administradors d’una societat mercantil, una clarificació del criteri d’habitualitat, la possibilitat de cotitzar en el règim d’autònoms a temps parcial així com la jubilació parcial dels col·lectiu de treballadors autònoms, però creiem que la reforma constitueix un important pas endavant per a la millora dels drets i cobertures  socials d’aquest col·lectiu.

Us mantindrem puntualment informats de noves reformes i publicacions.

 • autonoms