Novetats legislatives per autònoms i empreses en matèria de lloguers i tributs

28/04/2020

S’ha publicat al BOE el Reial Decret llei 15/2020 pel qual s'aproven una sèrie mesures relatives al pagament de lloguers de locals de negocis utilitzats per autònoms, professionals i pimes.

LLOGUERS PER A US DIFERENT A L’HABITATGE HABITUAL (LOCALS, NAUS O OFICINES).

Important: Si ja s’ha arribat a un acord, sigui de moratòria com si s’ha pactat una reducció del preu del lloguer, no es podrà sol·licitar un nou acord a l’arrendador exigint el que s’estableix al Reial Decret. 

Diferències en funció del tipus de propietari:

Quan l'arrendador sigui una empresa, una administració pública o un gran propietari amb més de 10 immobles o més de 1500m2 construits: La moratòria s’aplicarà de manera automàtica i afectarà el període de temps que duri l'estat d'alarma (incloses les pròrrogues) i les següents mensualitats, sense que puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos. Les quotes que s’ajornin, s’hauran de satisfer en un període de 2 anys des de la finalització de l’Estat d’alarma.

Quan l’arrendador sigui un petit propietari aquesta moratòria no s’aplica de manera automàtica, sinó que s’haurà de sol·licitar de l’arrendador un ajornament en el pagament de la renda en el termini d’un mes a partir del 22 d’abril. Es podrà exigir l’ús de la fiança com a mètode de pagament de la mensualitat. Aquesta, s’haurà de restituir posteriorment.

Requisits:

Per als autònoms:

 1. Estar afiliat i en situació d'alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març i:
  1. Que l’activitat hagi estat suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor de l’Estat d’Alarma, ordres dictades per l'autoritat competent o autoritats competents delegades a l'empara de l'esmentat Reial decret o,
  2. Reducció de la facturació del mes anterior a la qual se sol·licita l'ajornament en un 75%, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a què pertany l'esmentat mes referit a l'any anterior

Per a les pimes:

Mateixos requisits pel que fa a la suspensió de l’activitat per l’estat d’alarma o la reducció de la facturació i, addicionalment:

 1. Que el total de les partides de l’actiu no superi els quatre milions d’euros.
 2. Que l’import net de la xifra anual de negocis no superi els vuit milions d’euros.
 3. Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a cinquanta

Com acreditar els requisits?

En cas de suspensió d'activitat, s’acreditarà mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma.

Mitjançant la presentació d'una declaració responsable on consti la reducció 75%.

Haurà de mostrar els seus llibres comptables a l'arrendador si així ho requereix l'arrendador.

MESURES FISCALS

S'elimina la vinculació obligatòria que durant tres anys s'estableix per a la renúncia al mètode d'estimació objectiva de l’IRPF (règim de mòduls) i el règim simplificat, per tal de poder acreditar les pèrdues amb major facilitat i, tornar a aquests règims amb posterioritat.

Tanmateix, s’amplia fins el 30 de maig de 2020 un seguit de terminis, que no haguessin conclòs a data 18 de març:

 1. Els terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns.
 2. Els venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits.
 3. Els terminis per atendre els requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds d'informació, per a formular al·legacions en procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d'ingressos indeguts, rectificació d'errors materials i de revocació.
 4. Els terminis de pagament del deute tributari per liquidacions practicades per l'Administració (articles 62.2 i 5 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària).
 5. Els venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits.
 6. L'establert per atendre els requeriments, diligències d'embargament, sol·licituds d'informació o actes d'obertura de tràmit d'al·legacions o d'audiència.

 

Cooperatives:

Flexibilitzar de forma temporal l'ús de el Fons de Promoció i Educació de les Cooperatives amb la finalitat de pal·liar els efectes de l'COVID-19.

Altres:

S'eximeix als ciutadans en situació de vulnerabilitat pel Covid-19 de les despeses de notari i registre que comporta el tràmit que s'acullin a la moratòria de les hipoteques i d'altres préstecs.

Al preu del material sanitari li serà d’aplicació l’IVA al 0%, per les adquisicions realitzades per administracions públiques i el sector sanitari.