Novetats laborals 2019

03/01/2019
Economia Sensible

El 2019 es presenta amb importants novetats aprovades per Reial Decret Llei. Us les resumim tot seguit.

La convulsió política dels darrers mesos ha fet que iniciem l’any, novament, sense l’aprovació de la llei de pressupostos, que és l’instrument que l’Executiu utilitza  per aplicar les seves polítiques i introduir les novetats legals per al nou exercici.

Malgrat tot, i davant la urgència de regular certs aspectes, el 2019 es presenta amb importants novetats aprovades per Reial Decret Llei. Us les resumim tot seguit:

 1. S’ha incrementat el salari mínim interprofessional en un 22,3%, quedant establert per aquest any 2019 en 900 € bruts per 14 mensualitats.
 2. Es deroga l’índex de sostenibilitat de les pensions públiques per a garantir el poder adquisitiu dels pensionistes. A partir de 1 de Gener de 2019 l’índex de referència serà la mitjana del IPC dels darrers 12 mesos. En aquest sentit, les pensions del 2018 es revaluaran en un 0,1% addicional, que els pensionistes cobraran en una única paga abans del dia 1 d’Abril. Les del 2019 s’incrementaran en un 1,6%, amb excepció de les mínimes que experimentaran un creixement del 3%.
 3. S’actualitzen les bases mínimes i màximes de cotització en el règim general de la Seguretat Social que quedaran establertes en els següents imports:
 • Base mínima: 944,40 €
 • Base màxima: 4.070,10 €
 1. La pensió màxima contributiva es fixa per al 2019 en 659,41 € per 14 mensualitats.
 2. S’actualitza el preu/hora mínim a percebre pels empleats de la llar que, durant el 2019, serà de 7,04 € i, en conseqüència, s’incrementen també les bases de cotització mensuals.
 3. En un intent d’equiparar els drets dels treballadors per compte aliena amb el dels autònoms s’estableix, a partir del 2019, la cotització obligatòria per accident de treball, malaltia professional i cessament d’activitat. Això farà que el percentatge de cotització a aplicar sobre la base de cotització dels treballadors autònoms s’elevi fins al 30%.
 4. La durada de la prestació per cessament d’activitat estarà en funció dels períodes de cotització dins els 4 anys anteriors a la situació legal de cessament. El subsidi tindrà una durada mínima de 4 mesos (si s’acredita una cotització de 1 any) i màxima de 24 mesos (si s’acredita una cotització de 4 anys).
 5. La base mínima dels treballadors autònoms s’incrementa en un 1,25% i quedarà fixada en 944,40 € mensuals. Per tant, la quota mensual a ingressar per aquells treballadors autònoms que cotitzin per la base mínima serà de 283,32 € (944,40 x 30%).
 6. Els autònoms societaris, o persones físiques que tinguin a càrrec 10 o més treballadors, cotitzaran per una base mínima de 1.214,10 € mensuals i una quota de 364,23 € mensuals (1.214,10 x 30%).
 7. La base mínima de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de Gener de 2019, tinguin 48 o més anys serà de 1.018,50 € (que representa una quota mensual de 305,55 €) i la base màxima serà de 2.077,80 € (quota de 623,34 €).
 8. Es manté en els mateixos termes l’aplicació de la tarifa plana per als treballadors autònoms que es donin d’alta per primera vegada o reemprenguin l’activitat autònoma després de dos anys. Durant els primers 12 mesos la quota mensual serà de 60 €.
 9. S’aplaça novament la possibilitat de que els treballadors autònoms puguin cotitzar a temps parcial.
 10. Es suspèn l’aplicació per al 2019 del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït la sinistralitat laboral.
 11. S’haurà de cotitzar i donar d’alta a la Seguretat Social a les persones que portin a terme pràctiques no laborals i acadèmiques no remunerades que, fins ara, quedaven fora del sistema de Seguretat Social.
 12. Els treballadors amb contracte per a la formació i aprenentatge cotitzaran, a partir de 01.01.2019 per desocupació.
 13. Donat que l’actual taxa de desocupació és inferior al 15% es deroguen els contractes bonificats vinculats al manteniment d’aquella taxa, tals com el contracte per al recolzament a emprenedors.
 14. Es torna a obrir la porta a la possibilitat que els convenis col·lectius puguin determinar una edat de jubilació obligatòria per part dels treballadors. Ara bé, la mesura haurà de vincular-se amb polítiques de millora d’ocupació que impulsin el relleu generacional i possibilitin reduir la taxa de desocupació dels treballadors menors de 30 anys.
 15. Per a lluitar contra l’abús en la celebració de contractes temporals de curta durada, a partir de 01.01.2019 el recàrrec en la cotització dels contractes de durada inferior a 5 dies passarà del 36 actual al 40%. Per altra banda, per a millorar les cobertures d’aquests treballadors, cada dia de treball efectiu es considerarà com a 1,4 dies de cotització.
 16. Els treballadors que voluntàriament hagin decidit allargar la seva carrera professional, estaran exempts de cotització a la seguretat social, excepte en les contingències professionals i de incapacitat temporal quan es trobin en algun d’aquest supòsits:
 • 65 anys i 38 anys i 6 mesos de cotització efectiva a la seguretat social.
 • 67 anys i 37 anys de cotització efectiva a la seguretat social.
 1. Es tipifica com a infracció de caràcter greu per part de l’empresa el mal enquadrament dels seus treballadors en el règim especial de treballadors autònoms. Aquesta conducta serà sancionada amb una multa mínima de 3.126 € i màxima de 10.000 € per cada treballador que sigui declarat, per la Inspecció de Treball o la Seguretat Social, com a fals autònom.

Fins aquí les novetats en l’àmbit laboral. En breu us farem arribar resum de les mesures aprovades en matèria fiscal i tributària.

Bon any!