NOVETATS 2023 - ECONÒMIC I FISCAL PART II

04/01/2023

A continuació us detallem les mesures de caràcter econòmic i fiscal que entren en vigor a partir de 01.01.2023.

 

IRPF:

 1. S’eleva la reducció per obtenció de rendiments del treball des dels 14.000 € fins als 15.000 € i, en conseqüència, les persones que obtinguin uns rendiments del treball inferiors a 15.000 € no tindran obligació de declarar.
 2. En funció de la situació familiar del contribuent, no es practicarà retenció sobre els rendiments del treball detallats en la següent taula:

  3. Els treballadors autònoms en estimació directa simplificada podran deduir un 7% en concepte de provisions i despeses de difícil justificació.

 1. Els treballadors autònoms en estimació objectiva podran reduir el 10% sobre el rendiment net de mòduls obtingut durant l’exercici 2023.
 2. Podran continuar en mòduls durant el 2023 els professionals que durant el 2022 no hagin superat els 250.000 € de facturació o 125.000 € quan el destinatari final hagi sigut empresari o professional.
 3. S’amplia fins al 31 de Gener del 2023 el termini per a la renúncia o revocació del mètode d’estimació objectiva.
 4. Es minora el tipus de retenció aplicable a les bestretes de drets d’autor del 15 al 7%.
 5. El tipus de retenció de la propietat intel·lectual baixa del 19 al 15% o al 7% si els ingressos per aquest concepte constitueixen la principal font de renda i durant l’any anterior no han superat els 15.000 €.
 6. Ampliació de la deducció per maternitat a les dones que rebin prestacions de desocupació (de caràcter contributiu o assistencial) o que en el moment del naixement o qualsevol altre posterior puguin acreditar una cotització efectiva a la Seguretat Social d’un mínim de 30 dies.
 7. Deducció per aportacions a sistemes de previsió social. Les quantitats aportades que no hagin pogut ser objecte de reducció (per insuficiència de base o per excedir el límit legal establert) ho podran ser en els 5 exercicis següents sempre i quan així es sol·liciti a la declaració de la Renda. El límit legal és de 2.000 € per a plans privats i 10.000 € per als plans d’empresa.

IVA:

 1. Es prorroguen per al 2023 els límits per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.
 2. Es garanteix l’aplicació del principi de tributació en destí de les operacions subjectes a IVA.
 3. Es suprimeix l’aplicació de l’IVA en les prestacions de serveis entre empresaris en aquells sectors i activitats generadores del dret a la deducció i es manté en sectors que no generen el dret a la deducció (sector financer i assegurances).
 4. S’exclou l’aplicació de la regla d’inversió del subjecte passiu a les prestacions de servei d’intermediació o arrendament d’immobles que siguin efectuades per persones o entitats no establertes en el territori d’aplicació de l’impost.
 5. El llindar de 10.000 € per a tributar en origen per a operacions de comerç electrònic no s’aplicarà si els béns s’envien des de un Estat membre diferent del d’establiment.
 6. S’incorpora a la Llei la doctrina administrativa que permet la modificació de la base imposable en cas de crèdits incobrables com a conseqüència d’un procés d’insolvència declarada per un òrgan jurisdiccional d’un altre Estat membre.
 7. Es rebaixa a 50 € l’import mínim de la base imposable de l’operació quan el destinatari morós tingui la condició de consumidor final i es flexibilitza el procediment incorporant la possibilitat de substituir la reclamació judicial o requeriment notarial per qualsevol altre mitjà que acrediti la reclamació. S’amplia a 6 mesos el termini per a sol·licitar la recuperació de l’IVA des del moment en què el crèdit és declarat incobrable. Podran acollir-se al nou termini de 6 mesos tots els subjectes passius de l’IVA per a qui el termini de modificació no hagués caducat a 1 de Gener de 2023.

 

IMPOST DE SOCIETATS:

 1. Es redueix del 25 al 23% el tipus impositiu a les societats amb una xifra de negocis inferior a 1 milió d’Euros el 2022.
 2. Les societats de nova creació tributaran, en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent, al tipus del 15%. No tindran la consideració de nova creació:

                  A) Les societats que formin part d’un grup

                  B) Les entitats patrimonials

                  C) Entitats que integrin en el capital social a una persona física (amb participació directa o indirecta superior al 50%) que hagi exercit en nom propi la                                   mateixa activitat durant l’any anterior.

                  D) Entitats amb objecte social realitzat amb caràcter previ per altres persones o entitats vinculades que hagin traspassat l’activitat a la societat de nova                               creació.