Noves prestacions i pròrrogues per als Treballadors Autònoms: RDL 30/2020

02/10/2020

Ahir us vam fer arribar una primera circular dedicada a exposar les mesures acordades en relació als ERTO. En aquesta us detallem les ajudes aprovades per al col·lectiu dels treballadors autònoms.

 

Donat que la normativa és densa, vam dedicar una primera circular a exposar les mesures acordades en relació als ERTO. En aquesta us detallem les ajudes aprovades per al col·lectiu de treballadors autònoms.

 1. Pròrroga de les prestacions per cessament d’activitat fins a 31.01.2021. Els treballadors que hagin cobrat prestació per cessament d’activitat fins a 30.09.2020 podran continuar percebent-la sempre i quan compleixin els següents requisits:

a) Reducció en la facturació del quart trimestre de 2020 d’almenys el 75% en relació al quart trimestre del 2019.

b) No haver obtingut durant el quart trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 €

c) Trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions laborals.

La quantia de la prestació continuarà en la mateixa quantia (70% de la base de cotització del treballador autònom) i durant el temps de percepció no hi haurà obligació de cotitzar.

 

   2. Nova prestació per la impossibilitat de continuar amb l’activitat com a conseqüència de l’adopció de noves mesures restrictives adoptades per les Autoritats. En aquests casos, els autònoms que s’hagin vist obligats a tancar el seu negoci, tindran dret a cobrar una prestació econòmica durant tot el període en què l’activitat hagi quedat suspesa.

Els requisits per accedir a aquesta nova prestació són els següents:

  1. Trobar-se al corrent de pagament de les quotes amb la Seguretat Social
  2. Sol·licitar-la dins els 15 dies següents a haver-se decretat el tancament de l’activitat
  3. No percebre cap rendiment del negoci tancat

La prestació es cobrarà des del dia següent a l’adopció de la mesura de tancament de l’activitat i finalitzarà l’últim dia del mes següent a l’aixecament de la suspensió. Mentre es cobri la prestació per cessament d’activitat, la Seguretat Social no exigirà el pagament de les quotes d’autònoms.

La quantia de la prestació serà:

  • Amb caràcter general: 472,20 € bruts mensuals (50% de la base mínima de cotització)
  • Si el treballador autònom és membre de família nombrosa i els únics ingressos de la família provenen de l’activitat suspesa: 566,64 € bruts mensuals (20% d’increment).
  • Si dos o més membres de la unitat familiar tenen dret a la prestació, cada un cobrarà el 40% de la base mínima de cotització: 377,76 € bruts mensuals.

 

 1. Nova prestació per pèrdua d’ingressos. A partir de 01.10.2020 els autònoms que compleixin requisits podran accedir, per un període màxim de 4 mesos (fins a 31.01.2021), a una prestació extraordinària per cessament d’activitat. Durant el període de la prestació, l’autònom estarà exempt del pagament de les quotes a la Seguretat Social.

Els requisits per accedir-hi són:

  1. Estar donat d’alta en el règim d’autònoms com a mínim des del 01.04.2020
  2. Trobar-se al corrent de pagament de quotes amb la Seguretat Social
  3. Durant el darrer trimestre de 2020, no tenir ingressos procedents de l’activitat per compte pròpia superiors al Salari Mínim Interprofessional (950 € bruts mensuals).
  4. Reducció de la facturació del quart trimestre de 2020 d’almenys un 50% en relació al primer trimestre de 2020.
  5. Els treballadors que no estiguessin cotitzant per cessament d’activitat estaran obligats a fer-ho a partir del mes de Febrer de 2021.

La quantia de la prestació serà:

   • Amb caràcter general: 472,20 € bruts mensuals (50% de la base mínima de cotització)
   • Si el treballador autònom és membre de família nombrosa i els únics ingressos de la família provenen de l’activitat suspesa: 566,64 € bruts mensuals (20% d’increment).
   • Si dos o més membres de la unitat familiar tenen dret a la prestació, cada un cobrarà el 40% de la base mínima de cotització: 377,76 € bruts mensuals.

 

 1. Nova prestació per als autònoms de temporada. Es consideren autònoms de temporada aquells treballadors que en els últims dos anys només hagin obtingut ingressos de l’activitat per compte pròpia exercida durant els mesos de Juny a Desembre.

Els requisits per accedir a la nova prestació són:

a) Haver cotitzat en el règim especial de treballadors autònoms durant almenys 4 mesos en el període comprès entre els mesos de Juny a Desembre dels anys 2018 i 2019.

b) No haver cotitzat durant el mateix període al règim de treballadors per compte aliena per un temps superior a 120 dies.

c) No haver exercit cap activitat des del 1 de Març al 31 de Maig de 2020.

d) No haver percebut cap prestació de la Seguretat Social de gener a Juny de 2020.

e) No haver obtingut durant l’any 2020 uns ingressos superiors a 23.275 €.

f)  Estar al corrent de pagament de les quotes amb la Seguretat Social.

La quantia de la prestació serà del 70% de la base mínima de cotització (661,08 € bruts mensuals) i durant el temps de percepció l’autònom no haurà de pagar les quotes a la Seguretat Social.

Les prestacions que es reconeguin es revisaran d’ofici a partir de 01.03.2021. Tots aquells autònoms que no hagin complert requisits hauran de tornar els imports indegudament rebuts.