NOU IMPOST SOBRE ELS ACTIUS NO PRODUCTIUS (IANP): Model 540

11/11/2019
Economia Sensible

Es tracta d’un impost exigible a Catalunya després de ser aprovat per la Llei 6/2017, suspès amb posterioritat pel Govern Español i autoritzat dos anys més tard pel Tribunal Constitucional (Sentència Tribunal Constitucional 28/2019).

 

Què grava?

Bens no productius que formin part de l’Actiu de les entitats jurídiques:

  • Béns immobles
  • Vehicles de motor amb una potència igual o superior als 200 cv
  • Embarcacions d’esbarjo
  • Aeronaus
  • Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior a la Llei del Patrimoni Històric
  • Joies

Qui està  obligat a presentar-lo?

Les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d'imposició, definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general. En tots els casos el subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil.

Quan es presenta?

De l’1 al 30 de juny de cada any.

L'autoliquidació corresponent als anys 2017, 2018 i 2019 s'ha de presentar i ingressar entre l'1 d'octubre i el 30 de novembre de 2019.

Exempcions

Estan exempts de l'impost sobre els actius no productius:

  1. a) Les administracions públiques i els organismes i entitats de dret públic.
  2. b) Les representacions diplomàtiques, les oficines consulars i els organismes internacionals amb seu a Catalunya.
  3. c) Els béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals i, en general, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin, de manera exclusiva, a llurs finalitats pròpies no lucratives.