Newsletter març 2019

27/03/2019
Economia Sensible

10% d'IVA artistes, Renda 2018 i Model 720.

 

 

Aplicació del tipus reduït del 10% d’IVA als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics.

Amb efectes de l’1 de gener de 2019 s'aplica el tipus impositiu del 10% als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics, que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques i als organitzadors d'obres teatrals i musicals.

D'aquesta manera, es recupera l'aplicació del tipus reduït del 10% a aquest tipus de serveis que tributaven al tipus impositiu general el 21%.

 

Requisits:

 

 1. L'intèrpret, artista, director o tècnic ha de ser una persona física. Tributaran al 21% els serveis prestats per societats mercantils i comunitats de béns.
 2. El servei ha de prestar-se a organitzadors d'obres teatrals i musicals.
 3. Tributaran al 21% els serveis prestats pels intèrprets, artistes, directors o tècnics, persones físiques, a entitats que no assumeixin l'organització de l'obra o bé es limitin a les tasques de mediació.
 4. Els serveis prestats s'han de referir a obres teatrals o musicals.
 5. Tributen també al 10% els serveis artístics de guinyol, els teatres de titelles, contacontes i els serveis consistents en recitar poesies durant un concert flamenc.
 6. Tributa al 21% l'activitat de màgia per no considerar-se obra teatral. 

 

 

Renta 2018

Termini de presentació: del 2 d’Abril a l’1 de Juliol del 2019.

Principals Novetats:

 1. Les prestacions per maternitat i paternitat estan exemptes amb efectes del 30.12.2018 i períodes anteriors no prescrits. Sentència del Tribunal Suprem 1462/2018.
 2. S’incrementa el límit exempt de les beques públiques, d’entitats sense ànim de lucre o fundacions bancàries, per cursar estudis reglats.
 3. Lloguers turístics: s’ha regulat l’obligació d’informar els intermediaris que gestionen els lloguers. Per tant Hisenda té la informació i s’ha de declarar. La reducció del 60% no és aplicable.
 4. Autònoms: deducció limitada de les despeses de manutenció i de les despeses per subministraments de l'habitatge en el 30% de la part proporcional de l'habitatge destinada a l’activitat.
 5. Despeses de "guarderia": increment addicional de la deducció per maternitat de fins a 1000 euros en despeses de custòdia del fill menor de 3 anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.

  

Recordatoris:

 

RENDIMENTS DE L’ESTALVI:

La tributació dels rendiments de l’estalvi o rendiments del capital, i guanys i pèrdues patrimonials (vendes d’immobles, béns mobles, dipòsits bancaris...): els primers 6000€ paguen un 19%, els següents 44.000€ un 21% i a partir de 50.000€ un 23%.

 

DONATIUS, DONACIONS O APORTACIONS:

Les donacions a entitats sense ànim de lucre reconegudes: per als primers 150€  es podrà deduir el 75%, a partir de 150€ un 30% o un 35% per aquells contribuents que hagin fet la mateixa o superior donació a la mateixa entitat els dos anys anteriors.

 

DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES A CATALUNYA:

 1. Pel naixement o adopció d’un fill o filla: 150€
 2. Lloguer de l'habitatge: 10% fins a un límit de 300€ anuals amb el compliment de determinats requisits.
 3. Pels contribuents que hagin quedat vidus en els exercicis 2016, 2017 i 2018: 150€ amb caràcter general i 300€ si el vidu o vídua té a càrrec seu un o més descendents. S’aplica l’any en què s’ha quedat vidu i en els dos següents.
 4. Per rehabilitació de l'habitatge habitual: 1,5%
 5. BUSINESS ANGELS: Adquisició d’accions o participacions socials d’empreses noves o de recent creació: 30% amb caràcter general o 50% en el cas d’empreses participades o creades per universitats o centres d’investigació.

 

 

Model 720 – Declaració de béns i drets a l’estranger

Recordar-vos també que si teniu a l’estranger diners en compte corrent, rendes o fons, o algun immoble, per un valor de més de 50.000 euros per cada un dels tres supòsits, esteu obligats a presentar el model 720 on s’informarà aquest detall de béns. Si teniu un immoble amb un valor d’adquisició superior als 50.000 euros encara que en tingueu una petita part, també hi esteu obligats, és a dir l'obligació ve donada pel valor d’adquisició de més de 50.000 euros.

El termini per presentar el model 720 és l’1 d’Abril.

 Aquells que altres anys hagin presentat la declaració, només l’hauran de tornar a presentar si s’ha produït un increment de més de 20.000 euros en qualsevol dels tres blocs anteriors.