Mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19

17/03/2020
Mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19

El passat 12 de març es va publicar el Real Decret Llei 7/2020, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

 

L’article 14 d'aquest Reial decret llei estableix facilitats d'ajornament de deutes tributaris corresponents a declaracions-liquidacions i autoliquidacions:

  • Es concediran ajornaments en l’ingrés de deutes tributaris que es trobin en període voluntari de pagament des del 13 de març, fins al 30 de maig.
  • L'ajornament és prèvia sol·licitud, sense necessitat d'aportar garanties i fins a un màxim de 30.000€.
  • Es permet també l'ajornament de retencions i ingressos a compte, pagaments fraccionats i IVA.
  • La mesura afecta només a Pimes.
  • Termini de pagament de 6 mesos sense meritació d'interessos de demora en els 3 primers mesos.