Mesures urgents per a la igualtat entre homes i dones

17/04/2019
Economia Sensible

El passat 10.04.2019 es va publicar al BOE la convalidació del Real Decret-Llei 6/2019 de mesures urgents per a garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones.

Tot i que la mesura estrella, que pretén afavorir la corresponsabilitat dels dos sexes en la cura dels infants, és l’ampliació del permís de paternitat, n’hi ha moltes altres. Us la resumim tot seguit:

 

  1. PLANS DE IGUALTAT. Totes les empreses de 50 o més treballadors hauran de tenir un pla de igualtat que hauran de inscriure en el Registre que s’habilitarà a aquest efecte. Les empreses de menys de 100 treballadors hauran de tenir a punt el pla de igualtat en el termini de 3 anys. Les empreses de més de 150 en un any.

 

  1. IGUALTAT DE LA REMUNERACIÓ PER RAÓ DE SEXE. Totes les empreses hauran de portar un registre amb els valors mitjos dels salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials de la plantilla, disgregats per sexe i distribuïts per categories professionals o llocs de treball equivalents. En el cas en què el promig de les retribucions d’un sexe sigui superior a les de l’altre en un 25% o més, l’empresa haurà de incloure en el Registre salarial una explicació justificant que la diferència respon a motius no relacionats amb el sexe de les persones treballadores.

 

  1. INCREMENT EN LA PROTECCIÓ DE LES DONES EMBARASSADES. La resolució contractual instada per l’empresa serà nul.la des de la data de inici de l’embaràs fins als 12 mesos posteriors a la a la data del naixement, adopció o acolliment, llevat que l’empresa pugui demostrar que la decisió extintiva no és discriminatòria per no estar relacionada ni amb l’embaràs ni amb l’exercici dels permisos i drets associats a la maternitat.

 

  1. NOVA REGULACIÓ DEL PERMÍS DE MATERNITAT. Malgrat que el permís de maternitat continua essent de 16 setmanes, la gran novetat és que aquestes setmanes ja no s’hauran de gaudir, necessàriament, de forma ininterrompuda. Amb la nova regulació únicament s’hauran de gaudir obligatòriament després del part les primeres 6 setmanes, perquè és el temps mínim indispensable que la medicina considera que necessita el cos d’una dona per a recuperar-se. Les 10 setmanes restants es podran gaudir, quan la mare vulgui , de forma continuada o discontínua,  fins que el seu fill compleixi els 12 mesos d’edat. El gaudiment de cada període setmanal s’haurà de comunicar a l’empresa amb una antelació mínima de 15 dies.

 

  1. AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT. Des del 04.2019 els pares disposaran de un permís retribuït de 8 setmanes. Les dues primeres es gaudiran obligatòriament després del naixement. La resta, es podran gaudir de forma continuada o interrompuda, per períodes setmanals, fins que el fill compleixi els 12 mesos d’edat. A partir de 01.01.2020 el permís de paternitat serà de 12 setmanes. A partir de 01.01.2021 de setze setmanes. Amb la equiparació dels permisos de maternitat i paternitat es pretén posar fi a la discriminació laboral que durant anys ha suposat la maternitat en la carrera professional de les mares treballadores.

 

  1. NOVA PRESTACIÓ ECONÒMICA PER L’EXERCICI CORRESPONSABLE DE LA CURA DEL LACTANT. Quan ambdós progenitors sol·licitin reducció de jornada en mitja hora per a la cura del lactant, des dels 9 fins als 12 mesos d’edat, tindran dret a percebre un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora que es cobrarà en proporció a la reducció de la jornada de treball. La prestació s’extingirà quan el menor compleixi els 12 mesos d’edat. L’exercici corresponsable en la cura del lactant s’acreditarà mitjançant certificació de les empreses en les que treballin els progenitors.

 

  1. BONIFICACIÓ DE QUOTES DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS DURANT ELS DESCANSOS PER NAIXEMENT, ADOPCIÓ, ACOLLIMENT, RISC DURANT L’EMBARÀS I LA LACTÀNCIA NATURAL. En aquestes situacions la quota d’autònoms es bonificarà en un 100%.

 

  1. BONIFICACIÓ A LES TREBALLADORES AUTÒNOMES QUE ES REINCORPORIN A L’ACTIVITAT DESPRÉS DE LA MATERNITAT. Les dones que es reincorporin al treball autònom després de gaudir del descans per naixement, adopció o acolliment, dins dels dos anys immediatament posteriors al cessament, tindran dret, durant els primers 12 mesos, a aplicar la tarifa plana (60 € de quota mensual). Malgrat que aquesta mesura ja estava en vigor, per a poder aplicar-la, la Tresoreria General de la Seguretat Social exigia que la dona s’hagués donat efectivament de baixa en l’activitat laboral. La nova regulació permetrà aplicar la bonificació sense necessitat d’haver tramitat, prèviament, el cessament en l’activitat.