Mesures que han entrat en vigor amb la introducció del Reial Decret 8/2020

25/03/2020

A continuació procedim a informar-los sobre les mesures que han entrat en vigor amb la introducció del Reial Decret 8/2020. Dividit en 3 parts.

 1. Mesures a les quals poden acollir-se els Treballadors i col·lectius vulnerables
 2. Mesures a les quals poden acollir-se Empresaris i Autònoms.
 3. Altres

 

1. Mesures a les quals poden acollir-se els seus treballadors:

 • Es garanteix el subministrament d’aigua, energia elèctrica i gas natural a tots aquells consumidors que tinguin la condició de consumidor vulnerable. Al següent enllaç https://www.cnmc.es/bono-social trobaran informació sobre els requisits per ser considerat consumidor vulnerable.
 • Preferència del treball a distància: Aquestes mesures han de ser prioritàries front la cessació temporal de treballadors o la reducció de l’activitat. Per tal de facilitar aquesta mesura, no cal l’avaluació de riscos realitzada per prevenció de riscos, el treballador pot realitzar una autoavaluació.
 • Dret d’adaptació de l’horari: S’ha de prioritzar la flexibilitat dels treballadors, que hagin de cuidar del seu cònjuge o parella de fet, com també familiars per consanguinitat fins al segon grau.
 • Hipoteca: Moratòria aplicable NOMÉS respecte l’habitatge habitual.
  • Qui s’hi pot acollir?
   Aquelles persones que es trobin dins els supòsits de vulnerabilitat econòmica. És a dir, treballadors en situació de desocupació o, empresaris i professionals que pateixin una pèrdua substancial dels seus ingressos o caiguda substancial de les seves vendes.

 

2. Mesures a les quals poden acollir-se empresaris i autònoms.

a) Prestació extraordinària per tancament de l’ activitat per tots els afectats per la declaració de l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19:

Els treballadors per compte propi o autònoms, les activitats dels quals hagin quedat suspeses, en virtut del previst en el Real Decret 463/2020, o, en altre cas, quan la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es veiés reduïda, al menys, en un 75 por cent en relació amb el promig de facturació del semestre anterior.

Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que compleixin els requisits.

Termini de la prestació: 1 mes des de l’entrada en vigor del RD 463/2020. Prorrogable a l’últim dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma, en cas que aquest es prolongui.

Requisits:

  1. Estar afiliats i en alta a la data de declaració de l’estat d’alarma, al règim de treballador per compte pròpia o autònoms.
  2. En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa, acreditar una reducció de la facturació d’un 75%
  3. Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la seguretat social. Si en deuen alguna, es dona un termini de 30 dies per realitzar l’ingrés de les quotes no satisfetes. Un cop satisfetes s’adquireix el dret a la prestació.

Quantia:

  • 70% de la base reguladora.
  • Si no s’acredita el període mínim de cotització, 70% de la base mínima de cotització.

 

b) ERTO’S: Flexibilització dels mecanismes d’ajustament temporal d’activitats per evitar acomiadaments

Totes les mesures estan subjectes al compromís de l’empresa de mantindre al treballador 6 mesos des de la data de represa de l’activitat.

Els expedients temporals d'ocupació ens permetran:

  1. Reduir la jornada als treballadors contractats per adaptar-la al volum actual de l'activitat. 
  2. O suspendre temporalment els contractes de treball de tots els treballadors de la plantilla o d'aquells que puguem prescindir.

S’han de distingir dos casos o tipus d’ERTOS:

  • PER FORÇA MAJOR, QUE AFECTA TOTES LES ACTIVITATS SUSPESES AMB L’ESTAT D’ALARMA SANITARI
  • PER CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES I DE PRODUCCÓ A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19.

Exoneració per part de l’empresa del pagament de cotitzacions socials en els casos de força major. No afectarà al treballador, que es considera cotitzat a tots els efectes. L’empresa que vulgui beneficiar-se d’aquesta exoneració haurà de presentar una sol·licitud.

Si es tenen menys de 50 treballadors, s’exonerarà a l’empresa de pagar el 100% de les cotitzacions.

Si es tenen més de 50 treballadors, l’exoneració arribarà fins al 75%. 

Prestació de Desocupació: els treballadors tindran dret encara que no hagin cotitzat el mínim necessari. Aquesta prestació no consumirà la seva prestació ordinària d’atur, però el contracte ha de ser anterior a la publicació del Real Decret llei.

MESURES ECONÒMIQUES

 • Línees d’avals del Ministeri per la financiació d’entitats de crèdit a pimes i autònoms. El Ministeri disposa de 100.000 milions d’euros.
 • Crèdits ICO per flexibilitzar, ampliar i millorar la financiació i l’accés al crèdit de les empreses. Fins 10.000 milions d’euros per inversions de les empreses, pimes i autònoms.
 • ÀMBIT TRIBUTARI: SUSPENSIÓ DE TERMINIS en venciments d’ajornament o aplaçaments concedits de deutes tributaris resultants de liquidacions, o en terminis de pagament de les providències d’apremi dins el període executiu, o en terminis de subhastes i adjudicació de bens.

Criteri general, els terminis no conclosos  a l’entrada en vigor del present reial decret, es prorrogaran fins al 30 d’abril de 2020.

 

3. ALTRES CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE:

 1. CONCURSAL: Mentre es trobi vigent l’estat d’alarma el deutor que es trobi en estat d’insolvència no tindrà el deure de sol·licitar la declaració de concurs fins que TRANSCORRIN 2 MESOS DES QUE ES DECLARÀ L’ESTAT D’ALARMA. En aquest termini, tampoc s’admetran a tràmit les sol·licituds de concurs necessari.
 2. Vigència de la normativa, termini general 1 mes.
 3. Pròrroga d’1 any de la vigència dels DNI’s caducats des del 14 de març de 2020.
 4. Plan ACELERA. Ajut i iniciatives per ajudar a les PYMES a evolucionar cap a la gestió digital.