Mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial contra la Covid-19 - RDL 5/2021 💸

16/03/2021

El 13 de Març es va publicar al BOE un nou paquet d’ajudes directes a empreses i autònoms per a fer front als efectes de la pandèmia de la Covid-19 per valor de 11.000 milions d’Euros.

Les ajudes, provinents de Fons Europeus, seran gestionades per les Comunitats Autònomes. Per això, encara no coneixem els detalls, ni la quantia exacta, ni quan es podran començar a tramitar. A l’espera de les instruccions que haurà de publicar la Generalitat de Catalunya, el que sí que us podem avançar és el disseny legal i els requisits exigits a empreses i autònoms per a poder tenir accés a les ajudes.

En cap cas es donaran ajudes a les empreses que no siguin solvents i que ja estiguessin en crisi abans de l’aparició de la pandèmia. Per això, s’exclouen expressament de l’accés a les ajudes les empreses i autònoms que durant el 2019 haguessin declarat un resultat net negatiu de l’activitat econòmica i a aquelles que es trobin en situació d’insolvència o concurs de creditors.

Els requisits per a poder tenir dret a les ajudes són:

 1. Acreditar una davallada en la facturació del 2020 superior al 30% respecte a l’any 2019.
 2. Que l’activitat estigui entre les més afectades per la pandèmia. Especialment: hostaleria, restauració i comerç. Els CNAE que podran tenir accés a les ajudes són els següents: llistat CNAE's
 3. No trobar-se en situació d’insolvència o en concurs de creditors.
 4. No tenir la residència o domicili social de l’activitat en un paradís fiscal.
 5. Trobar-se al corrent de pagament amb totes les Administracions Públiques
 6. No haver sigut condemnat per sentència ferma a la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques.

Per a poder obtenir les ajudes en les quanties que finalment es determinin, les empreses hauran d’assumir els següents compromisos mitjançant declaració responsable:

 1. S’haurà de mantenir l’activitat econòmica, com a mínim fins al 30 de Juny de 2022.
 2. No es podran repartir dividends durant els anys 2021 i 2022
 3. No es podran aprovar increments en les retribucions d’alta direcció durant un període de 2 anys.

En el cas de incomplir els compromisos o d’haver obtingut les ajudes de forma fraudulenta, l’empresa les haurà de retornar juntament amb una indemnització per danys i perjudicis, la quantia de la qual serà de com a mínim l’ajuda rebuda.

La partida pressupostària aprovada per aquestes ajudes és de 7.000 milions d’Euros. Les empreses les hauran de destinar al pagament de deutes generats durant el període del 1 de març de 2020 al 31 de Maig de 2021 i els imports mínims seran:

 • Autònoms que tributen per mòduls: 3.000 €
 • Resta d’empreses: Import mínim de 4.000 €

El Govern Espanyol ha aprovat una segona partida de 3.000 milions d’Euros per a reestructurar el deute financer de les empreses consistent en:

 • Extensió del venciment de les operacions financeres que han rebut aval públic.
 • Extensió dels crèdits ICO

Per últim, es dotarà amb 1.000 milions d’Euros un Fons, adscrit al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per a la recapitalització de les empreses afectades per Covid. Les condicions per accedir-hi encara estan pendents d’aprovació pel Consell de Ministres.

Una altra mesura per a dotar de liquiditat a les empreses és la possibilitat d’aplaçar els deutes tributaris derivats de les declaracions que es presentin en el període del 1 al 30 d’Abril de 2021. Això inclou:

 • Model 111 (retencions per IRPF de treballadors i professionals)
 • Model 115 (retencions per IRPF de lloguers)
 • Model 303 (IVA)
 • Model 130 (pagament fraccionat. Estimació Directa)
 • Model 202 (Pagament fraccionat de l’impost de Societats)

L’aplaçament serà de 6 mesos i durant els primers 4 no es meritaran interessos. Serà requisit necessari per a la concessió de l’aplaçament que l’autònom o empresa no tingui un volum d’operacions l’any 2020 superior a 6.010.121,04 €.

L’import màxim que es permet aplaçar són 30.000 €.

 

Moltes gràcies per la vostra lectura. Us seguirem informant de la normativa que es vagi aprovant en relació al desenvolupament d’aquestes i altres mesures.

 

 

Informació addicional