Mesures en relació als ERTO: Reial Decret Llei 30/2020 de mesures socials en defensa de l’ocupació.

01/10/2020

Real Decret Llei 30/2020 de mesures socials en defensa de l’ocupació. Mesures en relació als ERTO

 El 30 de Setembre s’ha publicat al BOE el III Acord social subscrit entre el Govern, Patronal i Sindicats per a pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia de la Covid-19.

Donat que la normativa és densa, aquesta primera circular la dedicarem a exposar les mesures acordades en relació als ERTO i a les prestacions de desocupació dels treballadors.

 1. Queden prorrogats de forma automàtica, fins a 31.01.2021, tots els Expedients de Regulació d’Ocupació per força major vigents.

Aquesta mesura implicarà per als treballadors en ERTO els següents beneficis:

       a. Continuaran cobrant prestació d’atur fins al 31.01.2021

       b. La prestació reconeguda no computarà com a consumida

       c. Cobraran durant tot el període el 70% de la base reguladora. És a dir, la prestació no es reduirà al 50% a partir del setè mes en ERTO.

       d. Nou període de 6 mesos de salvaguarda del lloc de treball.

       e. Accés preferent a formació del SEPE

Respecte a les empreses, només tindran exoneracions en les quotes a la Seguretat Social aquelles que pertanyin a sectors d’activitat especialment afectats per la pandèmia i amb una reduïda taxa de recuperació de l’activitat. Són les següents Annex amb els CNAE

L’exoneració en les quotes s’aplicarà, tant als treballadors en ERTO com als que es reincorporin a l’activitat, durant els mesos d’Octubre de 2020 a Gener de 2021, en els següents percentatges:

 • 85% en les empreses de menys de 50 treballadors
 • 75% en les empreses de més de 50 treballadors

Per a flexibilitzar l’accés a les noves exoneracions, també s’hi podran beneficiar aquelles empreses que puguin acreditar davant l’Autoritat Laboral que són dependents o formen part de la cadena valor de les especialment afectades. La sol·licitud s’haurà de presentar a l’Autoritat Laboral abans del dia 19 d’Octubre de 2020 juntament amb la documentació que acrediti que durant l’any 2019 almenys el 50% de la facturació provenia de forma directa o indirecta d’empreses considerades especialment afectades.

 1. Es crea nou ERTO per força major per la impossibilitat de continuar amb l’activitat com a conseqüència de l’adopció de noves mesures restrictives adoptades per Autoritats Nacionals o Estrangeres a partir de 01.10.2020. En aquests casos, les empreses que s’hagin vist obligades a tancar es podran beneficiar de les següents exoneracions en les quotes a la Seguretat social:
 • 100% en les empreses de menys de 50 treballadors
 • 90% en les empreses de més de 50 treballadors

 

 1. Es crea nou ERTO per força major per limitacions en l’activitat com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per Autoritats Espanyoles. Dins d’aquesta categoria s’enquadrarien les limitacions d’aforament o les restriccions d’horari d’obertura. En aquests casos, i respecte als treballadors inclosos en el nou ERTO, les empreses podran aplicar les següents exoneracions en les quotes a la Seguretat Social:
EMPRESES OCTUBRE 2020 NOVEMBRE 2020 DESEMBRE 2020 GENER 2021
Menys de 50 treballadors 100% 90% 85% 75%
Més de 50 treballadors 90% 80% 75% 70%

 

 1. Les empreses a les quals s’hagi autoritzat un ERTO tindran les següents restriccions:

     a. Salvaguarda de l’Ocupació. Si l’ERTO permet practicar exoneració en les quotes, s’estableix un nou compromís d’activitat de 6 mesos.

     En el cas en què hi hagués un compromís anterior vigent, el nou començarà a computar quan s’hagi extingit l’anterior.

     b. Prohibició de fer noves contractacions

     c. Prohibició d’hores extraordinàries

     d. Prohibició d’externalitzacions

     e. Prohibició de repartir dividends

 

 1. Es prorroga fins a 31.01.2021 la prohibició de fer acomiadaments objectius per causes econòmiques derivades de la pandèmia de la Covid-19.

 

 1. Es crea una prestació extraordinària de desocupació per als treballadors fixes discontinus afectats per la pandèmia.

 

 1. Millores en la prestació dels treballadors a temps parcial. Els treballadors en ERTO que estiguessin compatibilitzant la prestació d’atur amb una altra feina a temps parcial veien reduïda la quantia de l’atur en la mateixa proporció de la jornada treballada. A partir de 01.10.2020 les prestacions que es reconeguin no deduiran la part proporcional del temps treballat. Els treballadors que hagin vist minorada la quantia de la seva prestació d’atur per aquesta causa podran sol·licitar la devolució al SEPE abans del 30.06.2021.