Mesures de seguretat segons l'Ordre SND/388/2020

04/05/2020

Entre les ordres publicades a la tarda de diumenge 3 de maig, destaca la Ordre SND/388/2020, on s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis.

 

L'Ordre adopta mesures destinades a flexibilitzar determinades restriccions establertes després de la declaració de l'Estat d'Alarma en matèria de comerç minorista, hostaleria i restauració, pràctica de l'esport professional i arxius.

 

  1. CONDICIONS D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS I LOCALS COMERCIALS MINORISTES

Els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals l'activitat dels quals s'hagués suspès després de la declaració de l'estat d'alarma, hauran d’obrir d’acord amb les següents condicions:

  1. Sistema de cita prèvia que garanteixi la permanència a l'interior de l'establiment o local en un mateix moment d'un únic client per cada treballador, sense que es puguin habilitar zones d'espera
  2. Atenció individualitzada al client amb la deguda separació física o la instal·lació de mostradors o mampares
  3. Horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys, que ha de coincidir amb les franges horàries establertes per als seus passejos i activitat física

Tanmateix, es permet establir als establiments i locals que puguin procedir a la reobertura al públic, sistemes de recollida al local dels productes adquirits, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions.

Important: No podran obrir aquells locals que tinguin una superfície de més de 400 metres quadrats, així com aquells que tinguin caràcter de centre comercial/parc comercial (amb excepcions).

Els establiments i locals comercials minoristes que ja es trobaven oberts d'acord amb el Reial Decret 463/2020 hauran d’implementar les noves mesures de seguretat.

 

  1. MESURES HIGIÈNIQUES

Entre les mesures d'higiene que s'hauran d'aplicar als establiments i locals amb obertura al públic, l'Ordre estableix:

- Neteja i desinfecció de les instal·lacions, com a mínim dues vegades al dia, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents. Una de les neteges es realitzarà obligatòriament a l'acabar el dia, amb lleixiu. Després de cada neteja s’hauran de llançar els estris emprats, de forma segura.

- Es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció als elements susceptibles de manipulació.

- Es procedirà al rentat i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball, si escau, que hauran de rentar-se de forma mecànica en cicles de rentat d’entre 60º i 90º.

- Garantir una ventilació adequada de tots els establiments i locals comercials.

- No s'utilitzaran els lavabos pels clients, excepte en cas estrictament necessari.

- Tots els establiments i locals hauran de disposar de papereres.

2.1. Mesures de protecció i higiene aplicables als clients:

- El temps de permanència en els establiments i locals serà l'estrictament necessari per rebre el servei.

- S'ha d'assenyalar de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients.

- Posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics, a l'entrada.

- A les zones d'autoservei haurà de prestar el servei un treballador de l'establiment, per tal d'evitar la manipulació directa dels productes per part dels clients.

- Establiments tèxtils i botigues de roba:  Les peces de roba s'han de fer servir per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran. La peça provada que finalment no s'adquireixi ha de ser higienitzada abans de facilitar-se a altres clients.

 

  1. MESURES DE PREVENCIÓ DE RISCOS PER AL PERSONAL:

- Prohibida la incorporació de treballadors en aïllament domiciliari per diagnòstic de COVID-19 o símptomes compatibles amb el mateix. Tampoc d’aquells que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada per la COVID-19.

Si un treballador comença a tenir símptomes, s’haurà de contactar immediatament amb el telèfon habilitat per la Generalitat o el Centre de Salut corresponent. El treballador abandonarà el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

- Assegurar que tots els treballadors compten amb equips de protecció individual adequats al nivell de risc; disposar permanentment a la seva disposició gels hidroalcohòlics. Quan no sigui possible, aigua i sabó.

- L'ús de màscares serà obligatori quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal.

- Substituir el fitxatge amb empremta dactilar per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades. Si no és possible, desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús.

La distància amb el client:

- 1 metre si es compta amb elements de protecció o barreres.

- 2 metres si no es disposa d’aquests elements.

Pel cas de serveis que no ho permetin, com perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà d'utilitzar l'equip de protecció individual oportú.

 

  1. CONDICIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS D'HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

Procediment: En els serveis de recollida a l'establiment, el client haurà de realitzar la comanda per telèfon o en línia i l'establiment fixarà un horari de recollida, evitant aglomeracions. S'ha de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes garantint la deguda separació física. Si no és possible, s’haurà d’instal·lar mostradors o mampares.

L'ordre permet al client la possibilitat de recollida de la comanda a l’establiment, sempre que es respectin determinades mesures d'higiene, prevenció i aforament.

Es permet establir un sistema de repartiment domiciliari preferent per a persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius més vulnerables a la COVID-19.

- El temps de permanència en els establiments, serà l'estrictament necessari.

- Pel cas que no es pugui atendre individualment a més d'un client alhora, l'accés a l'establiment es realitzarà de manera individual. No es permetrà la permanència al mateix de més d'un client. Excepció: Si es troba permès pel cas d'un adult acompanyat per una persona amb discapacitat.

- Queda completament prohibit el consum a l'interior dels establiments.

Entrada en vigor i vigència

L'Ordre SND / 388/2020, de 3 de maig, ha entrat en vigor a les 00:00 hores d’avui, 4 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.