INSCRIPCIÓ PRÈVIA: LES AJUDES EXTRAORDINÀRIES DIRECTES PER AL RECOLZAMENT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL

18/06/2021

El 16 de juny es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’ORDRE ECO/127/2021 que estableix l’apertura del tràmit d’inscripció prèvia als ajuts directes extraordinaris a empreses i professionals provinents de fons europeus

El tràmit s’obrirà el 21 de juny i es tancarà el 30 de juny a les 15 hores.

Aquesta ordre no fixa les quantitats econòmiques que es percebran, es limita a establir  els requisits per a tenir accés a les ajudes i, per tant, determina quines empreses i autònoms podran optar a tramitar la inscripció.

Volem deixar clar que, la inscripció és un requisit previ indispensable per poder accedir a les ajudes  que es concretaran en futures convocatòries.

En cap cas es donaran ajudes a les empreses que no siguin solvents i que ja estiguessin en crisi abans de l’aparició de la pandèmia. Per això, s’exclouen expressament de l’accés a les ajudes les empreses i autònoms que durant el 2019 haguessin declarat un resultat net negatiu de l’activitat econòmica i a aquelles que es trobin en situació d’insolvència o concurs de creditors.

Els requisits per a poder optar a la inscripció prèvia són:

  1. Acreditar una davallada en la facturació del 2020 superior al 30% respecte a l’any 2019.
  2. Que l’activitat estigui entre les més afectades per la pandèmia. Especialment: hostaleria, restauració i comerç. Els CNAE que podran tenir accés a les ajudes són els següents: LLISTAT CNAE'S
  3. No trobar-se en situació d’insolvència o en concurs de creditors.
  4. Tenir domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  5. Trobar-se al corrent de pagament amb totes les Administracions Públiques
  6. No haver sigut condemnat per sentència ferma a la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques.
  7. No haver estat sancionat per la comissió d’infracció laboral greu o molt greu.

Per a poder obtenir les ajudes en les quanties que finalment es determinin, les empreses hauran d’assumir els següents compromisos mitjançant declaració responsable:

  1. S’haurà de mantenir l’activitat econòmica, com a mínim fins al 30 de Juny de 2022.
  2. No es podran repartir dividends durant els anys 2021 i 2022
  3. No es podran aprovar increments en les retribucions d’alta direcció durant un període de 2 anys des de la data de concessió de l’ajuda.

En el cas de incomplir els compromisos o d’haver obtingut les ajudes de forma fraudulenta, l’empresa les haurà de retornar juntament amb una indemnització per danys i perjudicis, la quantia de la qual serà de com a mínim l’ajuda rebuda.

Per últim, indicar que les ajudes s’han de destinar al pagament de deutes generats durant el període del 1 de març de 2020 al 31 de Maig de 2021 i provinguin de contractes anteriors a 13 de Març de 2021.

Al formulari d’inscripció s’hauran de detallar els imports subvencionables dels deutes pendents de pagament corresponents a: Proveïdors, creditors (financers i no financers) i costos fixes d’explotació. L’import mínim ha de ser de 4.000 €.

Informació addicional