Inici del període per a la presentació de la declaració de la RENDA 2017

30/03/2018

Us informen que el dia 4 d’Abril s’inicia el període per a la presentació de la declaració de la RENDA 2017. El termini per a la presentació de la declaració finalitza el proper 2 de Juliol.

Com a NOVETATS i fets destacables d’aquest any destacaria les Clàusules Terra, les deduccions per inversions empresarials, la transmissió de drets de subscripció, el manteniment en la tributació dels rendiments de l’estalvi i recordar-vos la desgravació dels donatius o donacions a entitats. Farem també un recordatori de les principals desgravacions autonòmiques catalanes.

Als Angels inversors o BUSINESS ANGELS recordar-vos que a Catalunya hi ha una deducció per adquisició d’accions o participacions socials d’empreses noves o de recent creació: 30% amb caràcter general o 50% en el cas d’empreses participades o creades per universitats o centres d’investigació.

Degut al baix tipus de retribució del diner o de pagament d’interessos pels dipòsits, cal tenir en compte i pensar seriosament en la possibilitat de fer inversions empresarials és a dir de “fer empresa” tal i com fan els americans. Al final les empreses són uns ecosistemes molt importants de creació de valor a la societat i si aquesta ens va bé, la rendibilitat que n’ obtindrem serà molt més alta!

 

CLAUSULES TERRA:

L’import percebut per clàusules Terra només s’haurà de declarar en el cas que haguéssiu gaudit de la deducció per vivenda o bé que us haguéssiu deduït com a despesa l’import de la hipoteca.

En el cas que dintre de l’any 2017 s’hagi arribat a un acord amb el banc, arbitratge o sentència s’haurà de regularitzar i incloure dintre de la renda del 2017 o bé fer complementària de les rendes dels darrers 4 anys.

La tributació serà diferent en el cas que hàgiu rebut una quantitat o bé si el banc ha destinat els diners a amortitzar el préstec.

 

TRANSMISSIÓ DE DRETS DE SUBSCRIPCIÓ:

A partir de l’ 1 de gener de 2017 l’import obtingut per la transmissió de drets de subscripció procedents dels valors admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors definits en la Directiva 2004/39/CE tindrà la qualificació fiscal de guany patrimonial pel transmitent.

DEDUCCIONS PER INVERSIONS EMPRESARIALS:

Els contribuents de l‘IRPF que realitzin activitats econòmiques, empresarials o professionals, es podran aplicar deduccions en la quota de l’irpf. S’incrementa l’import  de les deduccions per despeses de producció i exhibició d’espectacles en viu d’arts escèniques i musicals (20%).                                                                   

RENDIMENTS DE L’ESTALVI:

Recordar-vos també la tributació dels rendiments de l’estalvi o rendiments del capital i guanys i pèrdues patrimonials (vendes d’immobles, bens mobles, dipòsits bancaris ...): els primers 6000€ paguen un 19%, els següents 44.000€ un 21% i a partir de 50.000€ un 23%.

DONATIUS, DONACIONS O APORTACIONS:

I finalment comentar-vos que tots aquells que hàgiu fet donacions a entitats sense ànim de lucre reconegudes: per al primers 150€  es podrà deduir el 75%, a partir de 150€ un 30% o un 35% per aquells contribuents que hagin fet la mateixa o superior donació a la mateixa entitat els dos anys anteriors.

DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES A CATALUNYA:

  1. Pel naixement o adopció d’un fill o filla: 150€
  2. Lloguer de la vivenda: 10% fins un límit de 300€ anuals amb el compliment de determinats requisits.
  3. Pels contribuents que hagin quedat vidus en els exercicis 2015, 2016 i 2017: 150€ amb caràcter general i 300€ si el vidu o vídua té al seu càrrec un o més descendents.
  4. Per rehabilitació de la vivenda habitual: 1,5%
  5. BUSINESS ANGELS: Adquisició d’accions o participacions socials d’empreses noves o de recent creació: 30% amb caràcter general o 50% en el cas d’empreses participades o creades per universitats o centres d’investigació.