INCENTIUS PER A EMPRENEDORS A PARTIR DEL 2018

21/11/2017

Analitzem les ajudes a l'emprenedor i al petit treballador autònom

INCENTIUS EMPRENEDORS I PETITS TREBALLADORS AUTÒNOMS A PARTIR DE L'01.01.2018

 

El 25 d’octubre passat es va publicar al BOE la Llei de reformes urgents del treball autònom. Donat que la normativa és molt densa, l’anirem desglossant de mica en mica.

 

Avui ens centrarem a analitzar les ajudes a l’emprenedor i al petit treballador autònom, a qui els costa poder  assumir  el pagament de totes i cadascuna de les obligacions legals que suposa emprendre una activitat per compte propi.

 

Malgrat que inicialment estava previst redefinir el concepte d’habitualitat per  possibilitar que els petits treballadors autònoms, a qui els costa assolir uns ingressos anuals superiors al salari mínim interprofessional, poguessin quedar exempts de cotització a la Seguretat Social, finalment aquesta mesura ha quedat en el tinter.

 

Ara bé la llei implementa una bateria d’ajudes per  incentivar el creixement i supervivència d’aquest col.lectiu. La més coneguda i popular és l’ampliació de la TARIFA PLANA que permet als emprenedors pagar una quota a la Seguretat Social de 50 € durant els primers 12 mesos d’activitat i gaudir d’una bonificació del 50% de la quota durant els 6 mesos següents i una reducció del 30% durant els 6 o 12 mesos següents en funció de si l’autònom és menor de 30 anys o dona menor de 35.

 

Les altres mesures previstes per la norma, que entraran en vigor el proper 01.01.2018, són les següents:

 

  1. Es permetrà tramitar fins a 4 altes i 4 baixes a la Seguretat Social a l’any. Això farà possible que els treballadors autònoms cotitzin els mesos de més activitat i facturació i es puguin donar de baixa quan el nivell d’ingressos no els permeti cobrir els costos mínims d’explotació.

 

  1. També es permetrà modificar fins a 4 vegades durant l’any natural la base de cotització a fi i efecte de poder ajustar-la al volum real d’ingressos de l’activitat.

 

  1. L’efectivitat de les altes i les baixes a la Seguretat Social tindran efecte el mateix dia de la sol.licitud. Fins ara, independentment de la data d’inici o fi de l’activitat, la TGSS obligava a cotitzar per la quota íntegra corresponent al mes sencer. A partir de l'01.01.2018 es cotitzarà pels dies efectivament treballats.

 

  1. Els recàrrecs per ingrés fora de termini de les cotitzacions es redueixen al 10% si la situació es regularitza durant el mes següent a la finalització del termini. La mesura és aplicable al rebut d’autònoms i a les cotitzacions mensuals a la Seguretat Social corresponents als treballadors assalariats.

 

  • Autònoms 2