Incentius a la contractació

05/12/2017

Ajudes i bonificacions per a la incorporació al negoci de familiars col.laboradors

El 25 d’octubre passat, es va publicar al BOE la Llei de reformes urgents del treball autònom. Donat que la normativa és molt densa, l’anirem desglossant de mica en mica.

 

Avui ens centrarem a analitzar les ajudes i bonificacions per a la incorporació al negoci de familiars col.laboradors.

 

Fins ara, els familiars únicament es podien donar d’alta com a treballadors autònoms. A partir del 26 d’octubre de 2017 es permet la contractació bonificada al règim general de la seguretat social com a treballadors per compte aliè de cònjuge, fills i familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. En ambdós casos, no tindran la cobertura de desocupació.

 

Així les coses, el titular del negoci podrà decidir si incorporar els familiars com a treballadors al règim general de la Seguretat Social o com a col.laboradors en el règim especial de treballadors autònoms. En un i altre cas hi haurà beneficis. Us els detallem a continuació.

 

  1. CONTRACTACIÓ INDEFINIDA AL RÈGIM GENERAL. Bonificació per un període de 12 mesos del 100% de la quota de cotització per contingències comunes. Per poder acollir-se a aquesta bonificació s’exigeix:

 

  • Que no s’hagi acomiadat improcedentment cap treballador en els 12 mesos immediatament anteriors a la contractació del familiar.
  • Que el nivell d’ocupació i els contractes amb els familiars es mantinguin, com a mínim, fins als 6 mesos posteriors a la finalització de la bonificació.

 

  1. INCORPORACIÓ COM A AUTÒNOMS COL.LABORADORS. Sempre que els familiars (cònjuge, parella de fet i familiars fins a segon grau) no hagin estat donats d’alta com a treballadors autònoms en els 5 anys immediatament anteriors, tindran dret a les bonificacions següents:

 

  • 50% de la quota durant els primers 18 mesos d’activitat
  • 25% de la quota durant els 6 mesos següents

 

Per primera vegada en la nostra legislació s’equipara la parella de fet a cònjuge. Per tant, la parella de fet del treballador autònom també podran gaudir d’aquesta bonificació sempre i que acreditin:

 

  • Convivència mínima de 5 anys
  • Certificació de la inscripció en el registre de parelles de fet o presentació del document públic de constitució.

 

  • incentius contractació