Fase 3 🗺️

15/06/2020

A 15 de juny, la província de Girona ha entrat a la fase 3 de la desescalada. A continuació, realitzem un breu resum de quines novetats s’han incorporat en aquesta nova ordre ministerial.

Empreses i teletreball

Segueix la prioritat i el foment per la continuïtat del teletreball, quan l’activitat ho permeti. No obstant, les empreses podran elaborar protocols de reincorporació presencial sempre que incloguin:

 • Recomanacions sobre l'ús dels equips de protecció adequats a el nivell de risc,
 • Mesures de seguretat a aplicar
 • La possibilitat, si escau, d'una tornada a la feina amb horari esglaonat
 • Una política de conciliació de la vida laboral i familiar.

Establiments i locals comercials al detall

Els establiments i locals comercials al detall i d'activitats de serveis professionals que, amb independència de la seva superfície útil d'exposició i venda, obrin a el públic han de complir els requisits següents:

 • Que es redueixi al 50% l'aforament total en els establiments i locals. Si es disposa de diverses plantes, la mateixa proporció a cadascuna.
 • En qualsevol cas, s'haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre clients.
 • Segueix vigent l’obligació de realitzar com a mínim dues vegades a el dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents.

Centres Comercials

Els centres i parcs comercials, incloses les seves zones comunes i recreatives, que garanteixin el compliment dels següents requisits:

 • Que, d'acord amb els aforaments determinats en el Pla d'Autoprotecció de cada centre o parc comercial, es limiti l'aforament de les seves zones comunes i recreatives al quaranta per cent.
 • Que es limiti al 50% l'aforament en cada un dels establiments i locals comercials situats en ells.
 • Que es garanteixi, en tot cas, la distància interpersonal de dos metres i s'evitin les aglomeracions de persones.
 • Es compleixin les mesures d'higiene establertes per als establiments i locals comercials minoristes, a més de les específicament previstes.

Bars i restaurants

 • Es pot procedir al obertura a públic dels establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el local, sempre que no se superi el 50% del seu aforament. Pel cas dels locals de discoteca i bars d'oci nocturn, l’aforament es reduirà al 30%.
 • El consum dins de el local podrà realitzar assegut a taula, o agrupacions de taules, preferentment mitjançant reserva prèvia. S'ha d'assegurar el manteniment de la deguda distància física de dos metres entre les taules o, si s'escau, agrupacions de taules.
 • Estarà permès el consum en barra sempre que es garanteixi una separació mínima de dos metres entre clients o, si escau, grups de clients.
 • Es pot procedir a l’obertura al públic de les terrasses a l’aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració limitant-se l'aforament al 75% de les taules permeses en l'any anterior.

Hotels i allotjaments turístics

Els hotels i allotjaments turístics podran procedir a la reobertura a el públic de les zones comunes, la d'establiments destinats a actes i espectacles culturals, però amb el límit del 50% del seu aforament màxim i sota mesures d'higiene, protecció i distància adients .

Congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments

Es permetrà la realització de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments promoguts per qualsevol entitat de naturalesa pública o privada, sense superar en cap cas la xifra de vuitanta assistents.

En tot tipus de congressos, quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre els assistents a aquestes activitats, així com la dels treballadors que prestin els seus serveis en i per a estes, s'haurà de disposar d'equips de protecció adequats al  nivell de risc, assegurant el desenvolupament d'aquestes activitats en condicions òptimes, distanciament social, neteja i desinfecció dels locals i instal·lacions on es desenvolupin les mateixes

Mobilitat

Vehicles de fins a 9 places:

 • Privats: Si tots viuen al mateix domicili habitual, es poden fer servir totes les places. Si no conviuen al mateix domicili, dues places per cada filera.
 • Públics: Dues persones per cada fila. Si tots conviuen al mateix domicili, tres persones per cada fila.
 • Vehicles pesats (camions, tràilers...): Dues persones a la cabina.
 • Motocicletes i ciclomotors: Es permet que viatgin dues persones, sempre que disposin de guants.