Fase 1: Condicions reobertura empreses

18/05/2020

 

El passat dia 11 de maig va entrar en vigor l'Ordre SND/399/2020, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional.

L’ordre és d'aplicació als territoris inclosos a la fase 1 entre els quals s’hi inclou a partir d’avui dilluns 18 de maig, la província de Girona.

Condicions per a la reobertura al públic d’establiments i comerços minoristes

Es permet l’obertura dels establiments amb una superfície igual o inferior als 400 m2. Pel que fa als comerços amb establiments d’una superfície superior, se’ls permet l’obertura sempre que es limiti la superfície d’ús a 400 m2.  

Consideracions generals:

 • L’aforament dels locals comercials s’haurà de reduir al 30%.
 • Establir un horari específic d’atenció al públic per majors de 65 anys.
 • Complir amb un seguit de mesures de seguretat i d’higiene.

Mesures de prevenció pels treballadors

Segueixen vigents les distàncies  d’1 metre si existeixen elements de protecció o barreres i 2 metres sense aquests.

En el cas de mercats a l’aire lliure o mercats ambulants: Una distància mínima de 2 metres. Aquesta distància s’haurà d’indicar mitjançant senyalització o cartells.

Mesures de prevenció pels clients

 • Garantir una distància de seguretat de 2 metres entre clients.
 • No se’ls pot oferir mostres cosmètiques als clients.
 • Pel cas de provadors de roba, seran utilitzats per a una única persona i un cop finalitzi, s’ha de desinfectar.

Condicions per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració

Es permet als establiments d’hostaleria i restauració, reobrir al públic les terrasses a l'aire lliure, limitant-se al cinquanta per cent de les taules permeses l'any immediatament anterior, assegurant-se en tot cas la distància física de, com a mínim dos metres entre les taules o, si és el cas, agrupacions de taules.

L'ocupació màxima serà de deu persones per taula o agrupació de taules, permetent que es respectin la distància mínima de seguretat interpersonal. 

Mesures d'higiene i/o prevenció en la prestació de servei en terrasses:

 • Neteja i desinfecció de l'equipament de la terrassa, en particular taules i cadires, així com qualsevol superfície de contacte, entre un client i un altre.
 • Utilitzar cobriments de taula d'un sol ús. Si s’opta per materials que permetin el seu canvi entre serveis i rentat mecànic en cicles d'entre 60 i 90 graus.
 • Disposar de dispensadors de gel hidroalcohòlic, en tot cas a l'entrada de l'establiment.
 • Evitar l'ús de cartes/llistats d'ús comú. Optar per dispositius electrònics, pissarres, cartells o mitjans similars.
 • Els elements de servei s'emmagatzemaran en recintes tancats. Si no fos possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.
 • Eliminar productes d'autoservei com ara setrills. Prioritzar productes mono-dosi.
 • Quan l'ús dels lavabos estigui permès, el seu ús màxim serà d'una persona. Les persones que necessitin assistència, poden ser acompanyades per una altra persona.
  • Es procedirà a la seva neteja i desinfecció, com a mínim, sis vegades al dia.

Obertura al públic d’hotels i establiments turístics

Es pot procedir a la reobertura al públic dels hotels i allotjaments turístics que haguessin suspès la seva obertura per l'estat d'alarma.

Es prestarà servei de restauració i qualsevol altre servei que sigui necessari per a la correcta prestació del servei d'allotjament, per als clients allotjats, exclusivament.

Les zones comunes de l'hotel o allotjament turístic hauran de seguir tancades:

 • No està permesa la utilització de piscines, spas, gimnasos, zones infantils, salons d'esdeveniments, etc.
 • L'ús de lavabos pels clients s'ajustarà al que disposen les disposicions generals.
 • Les zones que no estiguin en ús han de tenir una identificació d'accés restringit o clausurades totalment.

Mesures d'higiene exigibles als hotels i allotjaments:

 • Col·locar cartells informatius: Exposant les condicions restrictives d'ús de les instal·lacions i les normes d'higiene.
 • A consergeria: Separació de dos metres entre treballadors i clients. Quan no es pugui mantenir aquesta distància, s'han d'utilitzar els equips de protecció adequats.
 • Establir marques a terra als llocs on es prevegin aglomeracions o cues.
 • Desinfectar els objectes després de la seva manipulació per clients o treballadors. Disposar de gels hidroalcohòlics o desinfectants vírics autoritzats.
 • Disposar d'un procediment documentat de neteja, d'acord amb les mesures generals de prevenció i higiene indicades per les autoritats sanitàries.
 • Abans d’obrir l'establiment serà necessari realitzar una neteja de totes les instal·lacions.
 • Com a mínim, cada dues hores, durant els seus corresponents períodes d'ús, es netejaran i desinfectaran tots els objectes i superfícies de les zones de pas susceptibles de ser contaminades per persones.

Mesures d'higiene i / o prevenció per als clients:

 • S'ha de garantir que el client estigui informat sobre les condicions en l'ús de les instal·lacions.
 • L'hotel o allotjament turístic, ha de posar a disposició dels clients dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants vírics.

Obertura al públic de Centres Educatius

Es pot procedir a l’obertura de centres educatius per realitzar les següents actuacions:

Desinfectar el centre, preparar-lo i realitzar funcions administratives. La distància de seguretat haurà de ser de 2 metres.

S’hauran de seguir les mesures de seguretat i higiene genèriques i, addicionalment:

 • Modificar la organització i circulació de persones per garantir les distàncies de seguretat.
 • Limitar l’ús de documents en paper.
 • Els espais d’atenció al públic hauran de vetllar per la separació entre treballadors i usuaris.
 • Atorgar als treballadors el material de protecció necessari.

Trobareu informació addicional a la Guia de la Fase I, publicada pel Ministeri de Sanitat.