[ERTOS] RDL 2/2021 de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació

09/02/2021

El 27 de Gener es va publicar al BOE el nou Acord social subscrit entre Govern, Patronal i Sindicats per a pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia de la Covid-19.

Donat que la normativa és densa, aquesta segona circular la dedicarem a exposar les mesures aprovades en relació als ERTO, les prestacions de desocupació dels treballadors i altres mesures de caràcter social.

  1. Queden prorrogats de forma automàtica, fins a 31.05.2021, tots els Expedients de Regulació d’Ocupació per força major vigents.

a) Aquesta mesura implicarà per als treballadors en ERTO els següents beneficis:

b) Continuaran cobrant prestació d’atur fins al 31.05.2021

c) La prestació reconeguda no computarà com a consumida

d) Cobraran durant tot el període el 70% de la base reguladora. És a dir, la prestació no es reduirà al 50% a partir del setè mes en ERTO.

e) Nou període de 6 mesos de salvaguarda del lloc de treball.

f) Accés preferent a formació del SEPE

g) Els treballadors amb contracte temporal inclosos en ERTO suspendran la vigència del contracte.

 

  1. A partir de 01.02.2021 i fins a 31.05.2021 les empreses que no tinguin un ERTO en vigor podran sol·licitar:

a) ERTO per força major per la impossibilitat de continuar amb l’activitat com a conseqüència de l’adopció de noves mesures restrictives adoptades per Autoritats Nacionals o Estrangeres. En aquests casos, les empreses que s’hagin vist obligades a tancar es podran beneficiar de les següents exoneracions en les quotes a la Seguretat social:

i. 100% en les empreses de menys de 50 treballadors

ii. 90% en les empreses de més de 50 treballadors

b) ERTO per força major per limitacions en l’activitat com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per Autoritats Espanyoles. Dins d’aquesta categoria s’enquadrarien les limitacions d’aforament o les restriccions d’horari d’obertura. En aquests casos, i respecte als treballadors inclosos en el nou ERTO, les empreses podran aplicar les següents exoneracions en les quotes a la Seguretat Social:

        EMPRESES

FEBRER 2021 MARÇ 2021 ABRIL 2021  MAIG 2021

 

Menys de 50 treballadors

 

     100%      90%         85%         80%

 

Més de 50 treballadors

 

      90%      80%         75%         70%

 

Com a nova mesura de flexibilització es permet passar d’una modalitat d’ERTO a una altra sense necessitat de tramitar nou expedient. Únicament s’exigirà comunicació a l’Autoritat Laboral, als representants dels treballadors i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

c) ERTO per força major en sectors crítics o ultraprotegits. A la llista de CNAE d’empreses especialment afectades per la pandèmia s’afegeixen:

• 5530 Càmpings i Aparcament de Caravanes

• 7734 Lloguer de mitjans de navegació

• 9604 Activitats de manteniment físic.

 Les exoneracions en les quotes previstes per aquests sectors especialment afectats per la pandèmia i amb una reduïda taxa de recuperació de l’activitat seran les següents:

• 85% en les empreses de menys de 50 treballadors

• 75% en les empreses de més de 50 treballadors

d) ERTO per causes econòmiques

 

  1. Les empreses a les quals s’hagi prorrogat o autoritzat un nou ERTO tindran les següents restriccions:

a) Salvaguarda de l’Ocupació. S’estableix un nou compromís d’activitat de 6 mesos. En el cas en què hi hagués un compromís anterior vigent, el nou començarà a computar quan s’hagi extingit l’anterior.

b) Prohibició de fer noves contractacions

c) Prohibició d’hores extraordinàries

d) Prohibició d’externalitzacions

e) Prohibició de repartir dividends

 

  1. Es prorroga fins a 31.05.2021 la prohibició de fer acomiadaments objectius per causes econòmiques derivades de la pandèmcia de la Covid-19.

 

  1. Es prorroga la prestació extraordinària de desocupació per als treballadors fixes discontinus afectats per la pandèmia.

 

  1. Pròrroga extraordinària per un període màxim de 6 mesos dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual que finalitzin vigència durant l’estat d’alarma.

 

  1. Els arrendataris d’habitatge en situació de vulnerabilitat econòmica, fins a la finalització de l’estat d’alarma, podran sol·licitar a l’arrendador un aplaçament temporal i extraordinari en el pagament de les rendes.