👩‍💻 El treball a distància, en detall

28/09/2020

El treball a distància, en detall: Requisits formals, entrada en vigor, drets dels treballadors i incompliments

El 23 de setembre es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 28/2020 que regula el treball a distància i que entrarà en vigor el proper 13 d’Octubre de 2020.

Aquesta regulació era especialment necessària ara que la major part dels treballadors del país s’han hagut d’acollir, per exigències de la pandèmia, a treballar des de casa. Ara bé, la nova normativa no serà aplicable a aquestes especials situacions. Les empreses que, un cop superada la crisis de la Covid-19, tornin a requerir el treball presencial dels seus treballadors, queden explícitament excloses de l’àmbit d’aplicació de la normativa. Tot i que sí hauran de compensar les despeses que el treball a distància hagi pogut suposar al treballador.

Quan s’aplica la nova regulació?

Quan es compleixin simultàniament dos requisits:

 1. Que el treball a distància es presti de forma regular. Es considerarà regular si es manté un mínim de 3 mesos.
 2. Que sigui d’un mínim del 30% de la jornada del treballador. En contractes de 40 hores setmanals si la prestació en modalitat no presencial és d’un mínim de 12 hores.

Si un treballador es troba en aquesta situació o presumiblement s’hi trobarà, s’ha de formalitzar? S’ha de fer un nou contracte?

La normativa exigeix la formalització per escrit de l’acord de treball a distància que quedarà incorporat al contracte de treball. L’empresa haurà d’enviar una còpia de l’acord als representants legals dels treballadors i a l’Oficina d’Ocupació.

Les empreses que, abans de l’entrada en vigor de la normativa, ja tinguessin treballadors prestant serveis a distància, disposaran d’un termini de 3 mesos per adaptar-se a les exigències de la nova regulació.

Quin és el Contingut mínim de l’acord de treball a distància?

 • Inventari dels mitjans, equips i eines que l’empresa posa a disposició del treballador
 • Detall de les despeses per al treballador i quantificació de la compensació
 • Horari de treball i regles de disponibilitat
 • Percentatge i distribució entre treball presencial i a distància
 • Centre de treball de l’empresa al que queda adscrit el treballador
 • Lloc del treball a distància
 • Preavís per a l’exercici de la reversibilitat
 • Detall dels mitjans de control empresarial de l’activitat
 • Procediment a seguir en cas de dificultats tècniques que impedeixin el treball a distància
 • Instruccions de l’empresa en matèria de Protecció de Dades i Seguretat de la Informació
 • Durada de l’acord de treball a distància

Donat el caràcter VOLUNTARI que per ambdues parts té el treball a distància, serà reversible en qualsevol moment mitjançant nou acord.

Si les parts no aconsegueixen arribar a un acord, el treballador podrà impugnar la decisió empresarial davant la Jurisdicció Social que decidirà, previ informe de la Inspecció de Treball. El procediment serà urgent i la Sentència que en resulti, d’obligat compliment per totes dues parts,  no serà susceptible de recurs.

Quins són els Drets dels treballadors a distància?

Aplicant el principi de no discriminació tindran els mateixos drets que els treballadors presencials en les següents matèries:

 • Formació
 • Promoció professional
 • Dotació d’equips de treball
 • Avaluació de Riscos i planificació de l’activitat preventiva
 • Participació i comunicació amb els representants legals dels treballadors
 • Registre horari

Atenent a les especials característiques del treball a distància:

 • Dret a la compensació de despeses
 • Dret a un horari flexible respectant, en tot cas, el temps de disponibilitat obligatòria que s’hagi pogut establir en l’acord de treball a distància
 • Dret a la intimitat i protecció de dades
 • Dret a la desconnexió digital

Quines són les conseqüències de incomplir la nova regulació?

No formalitzar per escrit l’acord de treball a distància s’ha tipificat com a INFRACCIÓ GREU susceptible de ser sancionada amb multa de 626 a 6.250 €.

 

Tot l’equip d’Economia Sensible estarà a la vostra disposició per a resoldre qualsevol tipus de dubte o consulta addicional així com per assessorar-vos en la redacció dels acords de treball a distància,  revisar els protocols de seguretat de les dades, els codis de conducta dels treballadors, els contractes de confidencialitat i els registres d’entrada i sortida de dispositius.