Darreres disposicions publicades als butlletins oficials

16/04/2020

Ampliació del termini de presentació d’impostos, Ampliació nova línia d’avals ICO, Subvencions pel sector turístic, Ajuts al lloguer, Ajornaments del cànon de l’aigua, Nou límit en l’aportació de garanties d’ajornaments de deutes amb la Seguretat Social.

 

En data 11 d’abril es va publicar el Reial Decret 487/2020, pel qual es prorroga l’Estat d’Alarma fins les 00.00 hores del 26 d’Abril de 2020.

Des d’Economia Sensible els brindem un resum en relació a les darreres disposicions publicades als butlletins oficials.  

 1. AJORNAMENTS TRIBUTARIS

D'acord amb el Reial decret llei 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries, s'amplien fins al 20 de maig els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es produeixi des del dia 15 d'abril fins el 20 de maig.

En els següents supòsits:

 • Obligats amb volum d'operacions no superior a 600.000 euros l'any 2019.
 • En aquests casos, la domiciliació bancària podrà realitzar-se fins al 15 de maig de 2020, inclòs. El càrrec en compte s'efectuarà el 20 de maig de 2020.
 • Respecte a les domiciliacions que s'hagin efectuat fins al 15 d'abril de 2020, el càrrec a compte es realitzarà el 20 de maig de 2020.

 

 1. NOU TRAM D’AVALS ICO

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 va impulsar la creació d'una línia d'avals per part de l'Estat aplicable al finançament atorgat per entitats financeres. L’import establert va ser de fins a 100.000 milions d'euros. En aquest mateix sentit es publicà una nova resolució, que instrueix a l'Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el segon tram de la línia d'avals. Manté les mateixes característiques i la mateixa manera de tramitació.

Distribució dels beneficiaris:

 • 50% d'aquest tram de la línia d'avals (10.000 milions d'euros) reservat per a autònoms i pimes.
 • El 50% restant de la línia d'avals (10.000 milions d'euros) queda reservat exclusivament per Grans Empreses.

Queden exclosos: Els quals a data 31 de desembre figuressin com a morosos al CIRBE, es trobessin en un procediment concursal a 17 de març de 2020 o disposessin de causes d’insolvència per tal que el concurs fos sol·licitat pels seus creditors.

GARANTIA: Els avals poden garantir fins al 80% dels nous finançaments i renovacions d'autònoms i PIMES. Fins al 70% de finançaments per a Grans Empreses i fins al 60% de les renovacions per a Grans Empreses.

QUINES OPERACIONS PODEN GARANTIR-SE? Les operacions que són susceptibles de ser garantides pels avals seran les que compleixen els següents requisits:

 1. Finançaments de diner nou o renovacions. 2. Atorgades per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit. entitats de diners electrònics i entitats de pagaments. 3. Formalitzades amb posterioritat al 17 de març de 2020. i, 4. Per atendre les necessitats de finançament dels beneficiaris derivades, entre d'altres, de pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d'obligacions financeres o tributàries.

Durada dels avals: Els avals tindran una vigència igual a la del finançament concedit, amb un màxim de 5 anys.

TERMINI I PROCEDIMENT PER A LA SOL·LICITUD DE L'AVAL: Els avals podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre de 2020, encara que aquest termini es podria ampliar per Acord del Consell de Ministres, sempre d'acord amb la normativa europea d'Ajudes d'Estat.

 

 1. SUBVENCIONS PEL SECTOR TURISTIC: AUTONOMS I MICROEMPRESES

S’han aprovat en data 13 d’abril les bases reguladores i les condicions per a la concessió de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Qui pot acollir-se?

 • Establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings establiments de turisme rural.
 • Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, empreses gestores de destinació (destination managers companies), organitzadores professionals de congressos i explotadores d'habitatges d'ús turístic.
 • Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori.
 • Guies de turisme habilitats.

Queden exclosos de l’ajut: Establiments de restauració i allotjaments juvenils.

Requisits principals per accedir-hi:

 1. Tenir una facturació màxima de 500.000 euros en el darrer exercici.
 2. Tenir un màxim de 5 persones treballadores

Quantia de la subvenció: 2500 euros per persona beneficiària.

Deure de justificació: S’haurà de justificar el destí de la subvenció

 

 1. AJUTS AL LLOGUER

Objecte del programa: Aquest programa té per objecte la concessió d'ajudes al lloguer, a les persones arrendatàries d'habitatge habitual que, a conseqüència de l'impacte econòmic i social del COVID–19 tinguin problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total del lloguer.

Els ajuts no podran aplicar-se a una altra destinació que el pagament de la renda del lloguer, o la cancel·lació, total o parcial, dels avals establerts al Reial Decret 11/2020.

A qui va dirigida? Podran beneficiar-se de les ajudes d'aquest programa les persones físiques que, en la seva condició d'arrendataris d'habitatge habitual, acreditin estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19.

Quantia: Pot arribar fins al 100% i 900 € com a màxim.

Període: 6 mesos de duració.

 

 1. AJORNAMENT DEL CANON DE L’AIGUA

 

Es permet l’ajornament en el pagament de deutes del canon de l’agua, que corresponguin a consums dels mesos d’abril i maig, per les petites empreses i autònoms, i fins a un màxim de 6 mesos sense poder extendre’s més enllà del 31.12.2020.

 

 1. NOVETAT EN L’APORTACIO DE GARANTIES EN L’AJORNAMENT DE DEUTES AMB LA SEGURETAT SOCIAL

Fins ara quan s’ajornaven deutes amb la Seguretat Social inferiors a 30.000 euros no era necessària l’aportació de garanties,  a partir del 10 d’abril aquest import s’ha incrementat a 150.000 euros.