Ajuts a la contractació de persones menors de 30 anys

23/03/2018

Us informem que els ajuntaments ja estan començant a gestionar les subvencions del Fons Social Europeu per a l’any 2018 de fins a 707,70 euros mensuals en la contractació de persones menors de 30 anys!

 

La iniciativa del Fons Social Europeu persegueix un doble objectiu de:

  • Ajudar, a través de subvencions, les empreses que necessitin incorporar personal.
  • Aconseguir la reinserció laboral d’aquells col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat laboral.

Fins ara, teníem actives les subvencions dirigides a la contractació de persones  majors de 30 anys. Aquest mes s’han activat les dirigides als joves menors de 30 anys, que es podran tramitar fins al 5 de novembre de 2018 o esgotament dels fons.

Les característiques de la persona contractada han de ser les següents:

  • Inscrita a l’atur com a demandant d’ocupació
  • Nivell formatiu d’ESO, batxillerat, cicle formatiu de grau mitjà o superior
  • Residència a Girona o àrea urbana de l’ajuntament que gestioni els Fons.
  • Assistir a un curs de formació de 90 hores organitzat i impartit per l’ajuntament en funció dels requeriments tècnics del lloc de treball a cobrir.

L’ajuntament disposa d’una borsa de candidats i d’un col·lectiu de psicòlegs i orientadors professionals que poden fer la selecció de la persona més adequada segons el lloc de treball a cobrir; però serà l’empresa qui, després d’examinar els currículums i fer les entrevistes, triarà el candidat que consideri més idoni.

La quantia de la subvenció és de 707,70 € per mes, durant un màxim de 6 mesos. En total 4.246,20 €, que es cobraran un cop hagin finalitzat els 6 mesos del contracte i prèvia comprovació de l’abonament de les nòmines al treballador i que l'empresa està al corrent  de pagament amb les administracions públiques (AEAT i TGSS).

La durada mínima dels contractes és de 6 mesos i es podran subscriure a jornada completa o a temps parcial no inferior al 50% de la jornada. La subvenció de 707,70 €/mes es percebrà de forma íntegra si la contractació és a temps complet i proporcionalment a la jornada contractada en els contractes a temps parcial.

El salari a abonar als treballadors serà el que els correspongui per conveni col·lectiu d'acord amb   la seva categoria professional.

Si teniu intenció d’ incorporar personal durant aquest any 2018 i us encaixa el perfil de treballador subvencionat, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Us orientarem i facilitarem la gestió per a l’obtenció dels ajuts a la contractació.

  • ajuts menors de 30