Ajudes socials a col·lectius vulnerables

07/04/2020

Les mesures s’apliquen indistintament a desempleats, afectats per ERTO, treballadors autònoms i assalariats que s’hagin vist obligats a reduir la seva jornada laboral.

 

S’entén per col·lectiu especialment vulnerable els que compleixin els següents requisits:

 • Que el nivell d’ingressos de la unitat familiar no superi, amb caràcter general, la quantitat de 613,52 €. Depenent dels membres que formin part de la unitat familiar el llindar d’ingressos es podrà incrementar en les següents quantitats:
  - 53,78 € per cada fill menor o persona major de 65 anys a càrrec.
  - 80,67 € per cada fill en famílies monoparentals.
  - 537,84 € si algun membre de la unitat familiar té un grau de discapacitat reconeguda del 33%.
  - 075,68 € si la persona discapacitada és l’oblidada per contracte al pagament de l’arrendament o hipoteca.
 • Que la quota arrendatària o hipotecària incrementada amb les despeses de subministraments bàsics sigui superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • En el cas de treballadors autònoms, que acreditin una pèrdua en la seva facturació de almenys un 40%.

Un cop determinat el col·lectiu al que s’apliquen, us passem a detallar les mesures concretes:

 1. Suspensió del procediment de desnonament de l’habitatge habitual per un termini màxim de 6 mesos. 
 1. Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual per un període màxim de 6 mesos. La concessió de la pròrroga serà obligatòria per l’arrendador, prèvia sol·licitud de l’arrendatari.
 2. Moratòria en el pagament del lloguer. L’haurà de sol·licitar l’arrendatari en el termini màxim d’un mes a comptar des del 01.04.2020. L’arrendador podrà optar entre:
  - Reduir la renda un 50% durant el temps que duri l’estat d’alarma
  - Concedir una moratòria en el pagament. Les quotes aplaçades s’hauran de tornar, sense interessos ni penalitzacions, en un termini màxim de 3 anys. 
 3. Finançament per part de l’estat de les quotes d’arrendament. Es podran cobrir com a màxim 6 quotes, que es tornaran sense cap tipus de interès, en el termini de 6 anys prorrogables per 4 més. 
 4. Moratòria hipotecària. S’aplica a l’habitatge habitual i als immobles afectes a l’activitat econòmica del professional o autònom. S’hauran de tramitar amb l’entitat bancària en el termini màxim d’un mes a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma. La suspensió de les quotes tindrà un durada màxima de 3 mesos, ampliables mitjançant acord del Consell de Ministres.
 5. Ampliació de la possibilitat d’obtenir el bonus social en el pagament de subministraments a aquells autònoms que hagin cessat en l’activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència del COVID-19.
 6. Garantia en els subministraments d’energia elèctrica, gas i aigua. Mentre es mantingui en vigor l’estat d’alarma, cap companyia subministradora podrà tallar aquests serveis, considerats bàsics,  a cap consumidor.
 7. Els treballadors autònoms podran suspendre o modificar, sense cost, temporalment els seus contractes de subministres.
 8. Disponibilitat dels plans de pensions. L’import disponible no podrà ser superior als salaris o ingressos nets deixats de percebre.

Les mesures que no tinguin fixat un termini propi, es mantindran en vigor fins a un mes després de la finalització de l’estat d’alarma.