Actualitat legal i fiscal 31.03.2020

31/03/2020

El RD 9/2020 de 27 de març ve a complementar i detallar algunes de les mesures previstes pel RD 8/2020 les quals vam comentar a l’anterior butlletí, on es va introduir entre d’altres, la flexibilització i tramitació dels ERTOS.

 

Per tant, el que cerca el govern amb aquest nou reial decret és evitar l’ús fraudulent dels recursos públics fruit de la inestabilitat. Així ho deixa entreveure quan, canvia el to proteccionista dels anteriors reial decrets i, en reiterades ocasions parla de “sancions” per l’ús fraudulent dels empresaris del mecanisme dels ERTO.

D’altra banda, el RD 10/2020 promulgat el 29 de març a última hora del dia estableix una nova via de paralització de l’activitat, en aquest cas derivant la càrrega a l’empresa. En aquest sentit, es preveu l’establiment d’un permís als treballadors, retribuït, recuperable i obligatori excepte per a totes aquelles activitat essencials relacionades en l’annex del reial decret.

 

A. ACOMIADAMENTS NOVETATS

La Força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció com a conseqüència del COVID-19 NO ES PODRÀN ENTENDRE COM A CAUSES JUSTIFICADES D’ACOMIADAMENT NI D’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE LABORAL. Això no significa que no es puguin fer acomiadaments, sinó que en comptes de pagar la indemnització prevista per causes objectives o de força major (20 dies de salari per any treballat) s’acabarà pagant la prevista per als acomiadaments de caràcter improcedent (45 o 33 dies de salari per any treballat).

 

B. ERTOS NOVETATS

  • Per tal d’agilitzar el procediment de reconeixement de la prestació de desocupació dels treballadors, serà tramitada per l’empresa. Es farà mitjançant una sol·licitud col·lectiva.
  • Terminis del procediment de la comunicació: 5 dies des de la sol·licitud de l’ERTO o de l’entrada en vigor del reial decret, (28 de març).
  • Societats cooperatives: quan per falta de mitjans adequats l’Assemblea General de les societats cooperatives no pugui ser convocada a través de mitjans virtuals, el Consell Rector assumirà la competència per aprovar la suspensió total o parcial de la prestació de treball dels seus socis i emetrà la corresponent certificació.
  • Altre punt a tenir en compte és el relatiu a la suspensió de contractes temporals com a conseqüència d’un ERTO per força major o per causes econòmiques, organitzatives, productives o tècniques derivades del COVID-19. La suspensió, suposa la interrupció del còmput del contracte temporal.

 

C. PERMIS RETRIBUÏT RECUPERABLE

Amb l’objectiu d’incrementar el confinament i evitar que la gent es desplaci es paralitzen les activitats no essencials.

S’estableix un Permís retribuït recuperable per als treballadors, de caràcter obligatori i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d'abril (ambdós inclosos), per a tot el personal laboral per compte aliè que presti serveis en empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupen activitats no essencials. Si teniu dubtes sobre si la vostra activitat és o no essencial, contacteu-nos.

 

A qui va dirigit?

A totes les persones treballadores per compte aliena que prestin serveis en empreses o entitats del sector públic o privat quan l'activitat no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració d'estat d'alarma.

Hi ha excepcions?

  1. Les persones treballadores que prestin serveis en els sectors qualificats com essencials en l'annex del Reial decret llei. ANEXE
  2. Les persones treballadores que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció de les activitats qualificades com a essencials.
  3. Les persones treballadores contractades per (i) aquelles empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal d'ocupació de suspensió i (ii) aquelles a les quals els sigui autoritzat un expedient de regulació temporal d'ocupació de suspensió durant la vigència del permís previst a aquest reial decret llei.
  4. Les persones treballadores que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte estigui suspès per altres causes legalment previstes.

Com es recuperaran les hores?

La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l'estat d'alarma fins al 31 de desembre de 2020.

L'activitat empresarial queda totalment suspesa?

Les empreses que hagin d'aplicar el permís retribuït recuperable que regula aquest article podran, en cas de ser necessari, establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per tal de mantenir l'activitat indispensable. Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius.

 

D. RENTA I PATRIMONI 2019

La declaració de l’estat d’alarma pel COVID19 no ha afectat el període per presentar les declaracions de la Renda i del Patrimoni 2019, que s’iniciarà demà 1 d’Abril i finalitzarà el 30 de Juny.

Les oficines de l’Agència Tributària estaran temporalment tancades per a l’atenció presencial i degut a la declaració de l’estat d’alarma.

Des d’ECONOMIA SENSIBLE estem a la vostre disposició per a la confecció, presentació i consultes que facin referència a la Campanya de Renda i Patrimoni d’enguany!

 

E. CERTIFICATS DE DESPLAÇAMENT

Recordeu que a part del certificat de desplaçament de l’empresa també s’ha de portar en cada desplaçament, ja sigui a peu o en cotxe, el certificat autoresponsable de la Generalitat!
Si sou Activitat essencial, que justificaria el desplaçament al lloc de treball, especifiqueu-ho al certificat.
Us adjuntem l’accés a Gencat on podreu fer el certificat en línea, pdf o word.

Informació addicional